• REGULAMIN TERAPII POLISENSORYCZNEJ
     W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

     w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

     1.     Zajęcia terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

     2.     Z zajęć mogą korzystać:

     §  uczniowie ze wskazaniami do terapii stymulacji polisensorycznej zawartymi w orzeczeniach lub opiniach z poradni psychologiczno – pedagogicznych.

     §  uczniowie z zaburzeniami zachowania.

     §  uczniowie z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

     §  dzieci z wieloraką niepełnosprawnością.

     §  osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

     §  dzieci niedosłyszące, niedowidzące.

     §  dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

     3.     Korzystanie z zajęć w SPzOI w Mrzeżynie jest bezpłatne.

     4.     Warunkiem do zakwalifikowania dziecka do uczestnictwa w zajęciach jest:

     §  Dostarczenia zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii polisensorycznej w SDŚ (szczególnie z wykorzystaniem światła).

     §  Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem prawnym o stanie zdrowia pacjenta ( szczególnie dot. ewentualnych wskazań związanych z występowaniem alergii pokarmowych lub wziewnych).

     §  Przeprowadzenie diagnozy sensorycznej.

     §  Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

     §  Rodzic/opiekun prawny /pacjent zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego osoby zainteresowanej terapią (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym jakie aktualnie pacjent przyjmuje leki oraz o podejmowanych innych formach terapii).

     §  Rodzic/opiekun prawny/pacjent przed rozpoczęciem terapii jest zobowiązany uzupełnić niezbędną dokumentację medyczną.

     §  Rodzic/opiekun prawny/pacjent po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

     5.     Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez cały rok szkolny w sekretariacie szkoły, u terapeuty, wychowawcy lub u pedagoga szkolnego.

     6.     Decyzje o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmuje zespół składający się z wychowawcy, psychologa/pedagoga szkolnego oraz terapeuty Sali Doświadczania Świata po analizie dokumentacji złożonej przez rodziców oraz dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

     7.     O terminie rozpoczęcia terapii decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uczniowie z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej zawsze mają pierwszeństwo.

     8.     W razie potrzeby są tworzone listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach.

     9.     Zgłoszenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w zajęciach oraz zaświadczenia lekarskie są przechowywane w dokumentacji terapeuty.

     10.  Sala i sprzęt:

     §  Diagnoza odbywa się w zespole dwuosobowym: pacjent – terapeuta.

     §  Terapia realizowana jest w oparciu o diagnozę, wywiad, zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, neurologa oraz spostrzeżenia i wnioski innych specjalistów.

     §  Terapia prowadzona jest w małej grupie: terapeuta – 4 dzieci.

     §  W sali terapeutycznej dziecko może przebywać tylko w obecności terapeuty.

     §  Uczestnik terapii, który bierze udział w zajęciach, powinien być w obuwiu zmiennym oraz stroju dostosowanym do rodzaju zajęć, zgodnie ze wskazaniami terapeuty.

     §  W sali nie wolno spożywać posiłków i pić napojów, z wyjątkiem, kiedy wprowadza się bodźce węchowe i smakowe.

     §  Obowiązkiem ucznia jest pozostawienie gabinetu w czystości i porządku.

     §   Za umyślne zniszczenie sprzętów przez ucznia winę ponosi uczeń, rodzic/opiekun prawny (ponosi też koszty naprawy/ zakupu nowego sprzętu).

     §  Do sali nie wolno wnosić urządzeń elektronicznych, w tym komórek, tabletów.

     §  Po 10 sesjach treningowych następuje II diagnoza w celu poznania postępów terapii.

     §  Czas trwania sesji dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika terapii, nie więcej jednak niż 30 – 45 minut (czynności organizacyjne + trening).

     §  W okresie pandemii zajęcia odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

     §  Zaprzestanie terapii, przerwanie terapii, rezygnacja z zajęć może nastąpić:

     o   w przypadku powtarzających się nieuzasadnionych nieobecności dziecka;

     o   w przypadku niepodejmowania przez dziecko współpracy na warunkach i w zakresie koniecznym, aby spotkania treningowe mogły być skuteczne;

     o   w sytuacji, gdy terapeuta stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dziecko jest przetrenowane (terapeuta może zaproponować zmianę terapii);

     o    w każdej chwili przez obie strony (przy odpowiednim uzasadnieniu);

     o   z powodu wystąpienia negatywnych czynników zdrowotnych wykluczających prowadzenie terapii polisensorycznej.

     Nieobecność ucznia należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych w czasie terapii uczeń ma obowiązek niezwłocznie poinformować osobę prowadzącą terapię.

      

     Rodzic/opiekun prawny/pacjent natychmiast jest zobowiązany poinformować terapeutę o wystąpieniu problemów zdrowotnych, a w szczególności natury neurologicznej lub psychologicznej. 

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych