• Regulamin terapii EEG Biofeedback ( Neurofeedback)

     w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

      

     1.    Zajęcia terapii metodą EEG Biofeedback odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

     1.  Z treningów biofeedback korzystać mogą:

     a) uczniowie ze wskazaniami do terapii metoda EEG Biofeedback zawartymi w orzeczeniach lub opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

     b) uczniowie, u których rozpoznano:

     - zaburzenia koncentracji uwagi,

     - zaburzenia pamięci,

     - zaburzenia mowy,

     - dysleksja,

     - ADHD,

     - stres,

     - zaburzona samoocena pracy

     Treningi w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawniania koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia oraz jego tempa pracy.

     1. Korzystanie z treningów biofeedback w naszej szkole jest bezpłatne.
     2.  Warunkiem zakwalifikowania osoby do uczestnictwa w terapii biofeedback jest:

     ·        dostarczenie zaświadczenia neurologa o braku przeciwwskazań do terapii biofeedback oraz wynik badania EEG,

     ·        przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta

     ·        przeprowadzenie diagnozy EEG biofeedback.

     ·        zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach

     ·        rodzic/opiekun prawny /pacjent zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego osoby zainteresowanej terapią (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym jakie aktualnie pacjent przyjmuje leki oraz o podejmowanych innych formach terapii).

     ·        rodzic/opiekun prawny/pacjent przed rozpoczęciem terapii jest zobowiązany uzupełnić niezbędną dokumentację medyczną.

     ·        rodzic/opiekun prawny/pacjent po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

     1. Rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z obowiązującym regulamin pisemnie potwierdza jego akceptację.
     2. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez cały rok szkolny w sekretariacie szkoły, u terapeuty EEG Biofeedback, wychowawcy lub u pedagoga szkolnego.
     3. Decyzje o zakwalifikowaniu ucznia do terapii biofeedback podejmuje zespół składający się z wychowawcy, psychologa/pedagoga szkolnego oraz terapeuty EEG Biofeedback po analizie dokumentacji złożonej przez rodziców oraz dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
     4. O terminie rozpoczęcia terapii biofeedback decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uczniowie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawsze mają pierwszeństwo.
     5. W razie potrzeby są tworzone listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach.
     6. Zgłoszenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w zajęciach oraz zaświadczenia lekarskie są przechowywane w dokumentacji terapeuty.
     7. Sala i sprzęt

     ·       Terapia/ diagnoza odbywa się w zespole dwuosobowym: pacjent – terapeuta

     ·       W pracowni terapeutycznej pacjent może przebywać tylko w obecności terapeuty.

     ·       Uczestnik terapii, który bierze udział w zajęciach, powinien być w obuwiu zmiennym oraz stroju dostosowanym do rodzaju zajęć, zgodnie ze wskazaniami terapeuty.

     ·       W sali nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

     ·       Obowiązkiem pacjenta jest pozostawienie gabinetu w czystości i porządku.

     ·       Za umyślne zniszczenie sprzętów przez pacjenta winę ponosi pacjent, rodzic/opiekun prawny (ponosi też koszty naprawy/ zakupu nowego sprzętu)

     ·       Do gabinetu nie wolno wnosić urządzeń elektronicznych, w tym komórek, tabletów itp.

     ·       Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się w pracowni.

     11. Zajęcia:

     ·       Uczestnik terapii zobowiązany jest do umycia głowy najwcześniej dzień przed zajęciami Biofeedbacku.

     ·       W czasie terapii pacjent powinien mieć suchą głowę (bez lakierów, żelów itp.).

     ·       Terapeuta zapoznaje rodziców/opiekunów/pacjenta z podstawowymi zagadnieniami terapii.

     ·       Po dostarczeniu i podpisaniu niezbędnych dokumentów przez pacjenta lub jego opiekunów zostaje przeprowadzona diagnoza wstępna.

     ·       Terapia realizowana jest w oparciu o diagnozę, wywiad, zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, neurologa oraz spostrzeżenia i wnioski innych specjalistów.

     ·       Po 10 sesjach treningowych następuje II diagnoza w celu poznania postępów terapii.

     ·       Czas trwania sesji dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika terapii, nie więcej jednak niż 50 minut (czynności organizacyjne + trening).

     ·       Terapeuta może urozmaicić trening innymi rodzajami terapii np. treningi relaksacyjne.

     ·       W okresie pandemii zajęcia odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

     12. Przerwanie, rezygnacja z treningu, nieobecność na  terapii.

     Zaprzestanie terapii, przerwanie terapii, rezygnacja z zajęć może nastąpić:

     ·       w przypadku powtarzających się nieuzasadnionych nieobecności pacjenta

     ·       w przypadku niepodejmowania przez pacjenta współpracy na warunkach i w zakresie koniecznym, aby spotkania treningowe metodą biofeedback mogły być skuteczne

     ·       w sytuacji, gdy terapeuta stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dziecko jest przetrenowane (terapeuta może zaproponować zmianę terapii)                                                       

     ·       w każdej chwili przez obie strony (przy odpowiednim uzasadnieniu)

     ·       z powodu wystąpienia negatywnych czynników zdrowotnych wykluczających prowadzenie terapii biofeedback.

     Nieobecność ucznia należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 4 godziny przed planowanym spotkaniem.

     W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych w czasie terapii pacjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować osobę prowadzącą terapię.

      

     Rodzic/opiekun prawny/pacjent natychmiast jest zobowiązany poinformować terapeutę o wystąpieniu problemów zdrowotnych, a w szczególności natury neurologicznej lub psychologicznej. 

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych