• Zarządzenie nr 9/2020 i procedura COVID-19 w oddziałach przedszkolnych

    • ZARZĄDZENIE NR 9/2020

     DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

     im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

     W MRZEŻYNIE

     z dnia 28 sierpnia 2020 r.

      

      

     w sprawie wprowadzenia w oddziałach przedszkolnych Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

       

      

      

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz §13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

      

     § 1. Wprowadzam w oddziałach przedszkolnych Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

     § 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników w oddziałach przedszkolnych do zapoznania się z Procedurami w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

      

      

      

     Małgorzata Skoneczna

     Dyrektor szkoły

      

      

     Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora

     z dn. 28 sierpnia 2020 r.

      

     Procedury zapewniania bezpieczeństwa

     w oddziałach przedszkolnych

     SPzOI w Mrzeżynie

     w związku z wystąpieniem COVID-19

      

      

     Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

      

      

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w oddziałach przedszkolnych obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

     1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w oddziałach przedszkolnych odpowiada Dyrektor SPzOI w Mrzeżynie, zwany dalej Dyrektorem.
     2. W oddziałach przedszkolnych stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
     3. Oddziały przedszkolne pracują w godzinach od 6.45 do 15.45.
     4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25 dzieci.
     5. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną.  
     6. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
     7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do części przedszkolnej są zamykane.
     8. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
     9. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
      1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
      2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
      3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
      4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.
      5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
     10. Dyrektor:
      1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
      2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
      3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
      4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
      5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
      6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
      7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
      8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
      9. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
     11. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
     1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
      1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
      2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
      3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
     2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
     3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
     4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
     5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
     1. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
      1. Ciągi komunikacyjne – myją;
      2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
      3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
      4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
      5. Pracują w rękawiczkach.
     2. Wychowawcy, opiekunowie:
     1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
     2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
     3. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
     4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
     5. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
     6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
     7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
     8. dbają o to by dzieci, które przyniosły zabawki do placówki (dotyczy dzieci ze spe), nie udostępniały zabawek innym dzieciom;
     9. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m;
     10. rozkładają leżaki dla dzieci śpiących w porze odpoczynku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
     11. raz w tygodniu przekazują obowiązkowo rodzicom do prania kocyk/ narzutkę (w 3- i 4-latkach).

      

     Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

     1. Na teren budynku przedszkola rodzice mogą wchodzić z dziećmi tylko do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia w korytarzu), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
     2. Rodzic przebywający w przedszkolu zobowiązany jest do noszenia osłony nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku lub noszenia jednorazowych rękawiczek.
     3. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy, z wyjątkiem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przy czym rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do regularnego czyszczenia, prania lub dezynfekcji zabawek przynoszonych do przedszkola.
     4. W przedszkolu wyznaczony pracownik dba o to, by każde dziecko po wejściu do przedszkola umyło lub zdezynfekowało ręce,  a po przebraniu się odprowadzane jest do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
     5. Wyznaczony pracownik dba o to, by dzieci z różnych grup w miarę możliwości nie stykały się ze sobą.
     6. W przypadku stwierdzenia przez wyznaczonego pracownika, który dyżuruje w części wspólnej i czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, objawów chorobowych u dziecka, pracownik informuje rodzica a konieczności zabrania dziecka do domu oraz informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
     7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola, który dyżuruje w części wspólnej budynku.
     8. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiera dziecko, które jest przywołane przez pracownika przedszkola.
     9. Rodzice/opiekunowie przychodzą po dziecko bezpośrednio przed jego odbiorem. Nie gromadzą się w części wspólnej (ani w szatni, ani przed wejściem na korytarze przedszkola).

      

     Żywienie

     1. Przedszkole umożliwia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki w godzinach:

     śniadanie: 8.00-8.15

     obiad: 12.00- 12.20

     podwieczorek: 14.00- 14.10.

     1. Posiłki przygotowywane są przez podmiot dzierżawiący pomieszczenia kuchni i stołówki na terenie szkoły, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
     2. Pracownicy kuchni dbają o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków oraz ich wydawania. Odpowiadają za zachowanie bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
     3. Posiłki dla dzieci odbierane są przez pracownika przedszkola z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
     4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w sali do tego przeznaczonej, przy czym w tym samym momencie mogą przebywać trzy grupy przy zachowaniu bezpiecznego dystansu między grupami, a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
     5. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

     Wyjścia na zewnątrz

     1. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
     2. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
     3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.
     4. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
     5. Korzystanie z terenów rekreacyjnych poza terenem przedszkola może odbywać się z zachowaniem bezpiecznego dystansu od osób trzecich.
     6. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp

      

     Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

     1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przy wejściu do pomieszczenia).
     2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
     3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
     4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicem/ rodzicami/ opiekunem/ opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
     5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
     6. Wskazany przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
     7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
     8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
     9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki. Dziecko do rodziców odprowadzane jest w maseczce.
     10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
     11. Obszar, w którym przebywał pracownik jest myty i podlega dezynfekcji, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
     12. W przypadku potwierdzenia zakażenia wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń wydawanych przez państwową powiatową inspekcję sanitarną.
     13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu go przez osobę z objawami jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
     14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
     15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
     16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania, może także wystąpić o zgodę do organu prowadzącego na zawieszenie zajęć w przedszkolu i opinię do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zawieszenia zajęć na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 i 1386).

      

     Przepisy końcowe

     1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
     2. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

      

     Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka

     _____________________________________________________________________________________________________

     (imię i nazwisko dziecka)

     w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego podwyższoną temperaturę ciała/przy wejściu do przedszkola.

     Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę  działań prewencyjnych i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

      

      

     _________________________________________________________________________

     podpis rodzica/opiekuna prawnego

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych