• PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

     im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MRZEŻYNIE

      

      

     ZATWIERDZONY W POROZUMIENIU Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ

     UCHWAŁĄ RADY RODZICÓW Z DNIA 23.09.2021 r.

     Rok szkolny 2021/2022

      

      

     Wstęp

     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie opiera się o hierarchię wartości przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z koncepcji pracy oraz tradycji szkoły. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym są spójne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz statutem szkoły.

     Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych jest współpraca całej społeczności szkolnej i przedszkolnej, oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

     Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów. Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Profilaktyka jest zatem istotnym elementem wychowania.

     Treści zawarte w tym programie mają na celu ukierunkowanie ucznia w jego dążeniach, pomoc w zbudowaniu właściwej hierarchii wartości, naukę umiejętnego realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka oraz promocję zdrowego stylu życia.

     Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

      

      

      

      

      

     Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym z uwzględnieniem:

     - wyników ewaluacji wcześniejszego szkolnego programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktyki;

     - wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora;

     - wniosków i analiz  pracy zespołów przedmiotowych;

     - uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

     Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganiu zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

     Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

     - powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły;

     - zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej i przedszkolnej społeczności oraz współpracę w realizacji zadań określonych w programie;

     - respektowanie praw wszystkich członków szkolnej i przedszkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski);

     - współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły);

     - współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

      

     W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2021/2022 realizowane będą w naszej szkole programy, które stanowią załącznik nr 1. Są to:

     - „Autorski Program Szkolnego Koła Wolontariatu”;

     - Ogólnopolski Program "Szkoła promująca zdrowie";

     - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa śród uczniów kl. I-III „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”;

     - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

     - Wczesna Profilaktyka Program Cukierki dla dzieci w wieku 5-10 lat;
     - Projekt wychowawczo-profilaktyczny dla klas IV-VIII - „Trzy koła”

     Podstawa prawna

     - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. 1997 nr 78 poz 483 ze zm.)

     - Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz.526)

     - Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189

     - Ustawa z 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jedn.:D z.U. z 2016 r. poz 1943 ze zm.)

     - Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

     - Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz, U. Z 2006 r. poz. 487)

     - Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783)

     - Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz 957)

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1249)

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej' w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 r. poz. 356)

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (dz. U.2019 r. poz.325)

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci nawyki żywieniowe.

     - Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

     W znowelizowanym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska.

     - Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem, prostytucją. ( Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży)

     - Statut Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

     - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

     1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

     2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

     3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

     4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

     4. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

     5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

      

      

      

      

      

     Misja szkoły

     Wychowanie rozumiemy jako proces świadomy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowanym, a jednocześnie spontanicznym oddziaływaniu na dziecko przez całe środowisko wychowawcze. Jedną z naczelnych wartości realizowanych w naszej szkole jest integracja uczniów niepełnosprawnych z ich zdrowymi kolegami. Włączenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w proces kształcenia i wychowania razem z dziećmi i młodzieżą zdrową, uczy tych ostatnich tolerancji i demokracji  w odniesieniu do swoich niepełnosprawnych rówieśników. Uczniowie specjalnej troski poprzez kształcenie integracyjne mają możliwość zdobywać wiedzę i umiejętności na miarę ich możliwości wspólnie z rówieśnikami i jak najbliżej miejsca zamieszkania. Uczymy się, aby żyć wspólnie w zjednoczonej Europie w duchu tolerancji i z poszanowaniem godności praw człowieka.

      

     Wizja naszej szkoły

     Cele główne:

     - Nasza szkoła budzi aspiracje edukacyjne uczniów.

     - Tworzy najlepsze warunki do zdobywania wykształcenia i rozwijania zainteresowań.

     - Kadrę szkoły stanowi zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, gotowych do ciągłego doskonalenia, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, tworzących autorskie programy
     i projekty wspomagające rozwój uczniów.

     - Szkołę łączą mocne zasady współpracy z rodzicami, by wdrażać spójny system wartości, tworzyć i rozwijać tradycje szkoły.

     - Szkoła promuje się w środowisku, oferuje możliwość kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     - Szkoła aktywnie włącza się w życie środowiska, promując jego walory, współpracując
     z lokalnymi instytucjami.

      

     Model absolwenta naszej szkoły

      - Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia.

     - Na miarę posiadanych możliwości nawiązuje pozytywne relacje z innymi ludźmi.

     - Umie pracować w zespole.

     -  Jest odpowiedzialny za swoje zachowanie.

     - Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

     - Jest wrażliwy na krzywdę i jest gotów stanąć w obronie krzywdzonych.

     - Znajduje godne miejsce wśród społeczeństwa jednoczącej się Europy.

      

     Model absolwenta z dysfunkcjami

     - Potrafi porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie.

     - Posiada maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

     - Jest zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, posiada poczucie sprawczości.

     - Może uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi, znając i przestrzegając (w ramach swoich możliwości) ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swej inności.

      

     W związku z zagrożeniem Covid-19 do treści programu profilaktyczno-wychowawczego wprowadza się wiele działań mających na celu budowanie świadomości zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa oraz sposobów i metod unikania zakażeń.

      

     Główne treści programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022:

     1. Trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej.

     2. Zdrowy tryb życia.

     3. Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych.

     4. Integracja środowiska uczniowskiego poprzez działalność samorządową i wolontariacką.

     5. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej.

     6. Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów.

     7. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

     8. Budowanie zespołu klasowego.

     9. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

      

     1. Trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej.

      

     Cel ogólny:

     Wspomaganie uczniów wykazujących problemy w nauce oraz zapewnienie im równych szans w przyszłości.

     Cele szczegółowe:

     Trudności w nauce:

     • Budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz kształtowanie wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów.

     Motywowanie do nauki:

     • Kształtowanie umiejętności organizacji czasu oraz przestrzeni do pracy.
     • Budowa systematyczności w nauce oraz wypracowanie metody powtórek.
     • Kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy.
     • Uświadamianie rodziców / opiekunów o konieczności wsparcia oraz okazywaniu akceptacji dziecka.

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     -Diagnoza zjawiska – ilość osób przejawiających trudności w nauce oraz ich specyfika.

     - Zapoznanie uczniów i rodziców  z wymogami stawianymi przed uczniami z danego przedmiotu szkolnego.

      

     - diagnoza zjawiska,

     - zapoznanie z  zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów,
     - analiza uzyskanych wyników oraz dostosowanie działań profilaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów,

     - spotkania z rodzicami / opiekunami i stała współpraca,

     - spotkania ze specjalistami.

      

     Cała społeczność szkolna

      

     - Pedagogizacja nauczycieli na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów zdrowych.

     - Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami/ opiekunami uczniów.

      

     - spotkanie ze specjalistami np. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
     - szkolenie/ e-szkolenie.

      

     Nauczyciele i wychowawcy

      

     - Pedagogizacja nauczycieli na temat możliwych zaburzeń zachowania uczniów.

     - Dostosowanie formy zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów szkoły.

     - Pedagogizacja nauczycieli w temacie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży szkolnej.

     - Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli.

     - szkolenia,

     - spotkania ze specjalistami,

     - materiały szkoleniowe, literatura przedmiotu,

     - prowadzenie zajęć z zastosowaniem zasady indywidualizacji,

     - szkolenie/ e-szkolenie.

      

     Nauczyciele i wychowawcy

      

      - Pedagogizacja rodziców /  

      opiekunów dzieci na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów zdrowych.

     - Nawiązania lub utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami / opiekunami uczniów oraz zachęcanie ich do większego angażowania się w sprawy szkoły i jej uczniów.

     - Uświadamianie rodziców
     o konieczności samodzielnej pracy dziecka.

     - Nawiązanie stałej współpracy
     z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

     - Indywidualna analiza potrzeb danej rodziny.

     - spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

     - spotkania z psychologiem / pedagogiem szkolnym, psychologiem z poradni, psychoterapeutą, logopedą,

     - spotkania z wychowawcą
     i nauczycielami,

     - materiały szkoleniowe, informacyjne,

     - warsztaty uczące sposobów pracy
     z dzieckiem,

     - dramy, szkolenia.

      

     Rodzice / opiekunowie uczniów

      

     - Budowanie postawy możliwości realizacji zamierzonych celów.

     - Rozwijanie poczucia akceptacji do samego siebie oraz poczucia tolerancji
     i akceptacji względem innych uczniów.

     - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

     - spotkania ze specjalistami (np. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, neurolog, psycholog szkolny, logopeda),

     - szkolenia, ćwiczenia aktywizujące uczniów, poprawiające wydolność ich pamięci oraz wpływające na akceptowanie siebie i innych osób,

     - e-lekcja.

      

      

      

     2. Zdrowy tryb życia

     Cele ogólne:
      

     • Pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
     • Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
     • Kształtowanie odpowiedniej aktywnej postawy i dbanie o zdrowie własne, swoich bliskich i innych ludzi.
     • Promowanie regularnego uprawiania sportu,
     • Uświadamianieistnienia chorób cywilizacyjnych, chorób wenerycznych.
     • Uświadamianie problemu depresji.

      

     Szczegółowe:

     • Popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów.
     • Nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami/ opiekunami uczniów.
     • Polepszenie atmosfery w szkole.
     • Poprawa wyników nauczania i osiągnięć uczniów.
     • Zmniejszenie ilości absencji dzieci na zajęciach, których geneza była chorobowa.
     • Lepsza współpraca szkoły z otoczeniem lokalnym.

      

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     - Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia.

      - Uświadamianie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie się.

      - Nauka gotowania/ przyrządzanie posiłków.

      - Świadomość znaczenia ruchu fizycznego w życiu każdego człowieka.

      - Zwiększenie aktywności fizycznej i wyrobienie nowych nawyków.

     - zajęcia aktywizujące,

     - konkursy taneczne, wokalne, sportowe,

     - warsztaty, rajdy,

     - zajęcia plastyczne,

     - zajęcia sportowe,

     - dostępność nauczycieli,

     - dostępność i popularyzacja materiałów edukacyjnych,

     - wycieczki.

     - organizacja Dnia Sportu

     Uczniowie

      

     - Uświadomienie zjawiska depresji.

      

     - materiały informacyjne,

     - pogadanki,

     - ćwiczenia aktywizujące,

     - badania i sporządzenia ewaluacji,

     - dostępność nauczycieli,

     - e-lekcje,

     - dostępność i popularyzacja

     materiałów edukacyjnych,

     - spotkania ze specjalistami.

      

     Uczniowie

      

     - Uświadomienie zjawiska depresji.

      

     - materiały informacyjne,

     - szkolenia,

     - e-szkolenia,

     - dostępność psychologa,

     - dostępność i popularyzacja

     materiałów edukacyjnych,

     - spotkania ze specjalistami.

      

     Nauczyciel

     Rodzic

      

      

     3. Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych.

      

     Cel ogólny:

     • Pomoc uczniom w mającym trudności w nawiązywaniu relacji ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkolnych ławek po okresie nauki zdalnej.

      

     Szczegółowe:

     •  Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
     • Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
     • Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów,
     • Poszerzanie wiedzy nauczycieli i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi oraz istotności nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji między rówieśniczych,
     • Prowadzenie działań profilaktycznych utrzymujący satysfakcjonujący poziom zdolności opisany w punktach wcześniejszych.

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     - Kształtowanie właściwych relacji między uczniami.

      - Ukazanie poprawnych i społecznie akceptowanych form relacji w grupie rówieśniczej.

     - Popularyzowanie dobrego zachowania.

      - Promowanie postaw tolerancyjnych.

      

     - godziny wychowawcze,

     - zajęcia aktywizujące,

     - e-lekcje,

     - dramy.

      

     Uczniowie

      

     - Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów.
      

     - prelekcje,

     - szkolenia,

     - broszury, materiały informacyjne.

      

     Nauczyciele, wychowawcy, rodzice/ opiekunowie uczniów
      

      

      

     4. Integracja środowiska uczniowskiego poprzez działalność samorządową i wolontariacką.

      

     Cel ogólny:

     • Nabywanie kompetencji społecznych (komunikacja, współpraca w grupie) jako przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie.

      

     Szczegółowe:

     • Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
     • Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów.
     • Poszerzanie wiedzy nauczycieli i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi oraz istotności nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji międzyrówieśniczych.

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     - Propagowanie aktywności
      i twórczego myślenia uczniów.

     - Wychowywanie samodzielnych, samodzielnie radzących sobie w życiu młodych ludzi.

     - pogadanki, e-lekcje, samodzielne wystąpienia,

     - udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu.

     Uczniowie

      

      

      

     5. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej.

      

     Cel ogólny:
      

     • Wypracowanie nawyków proekologicznych oraz sposobów codziennego funkcjonowania nie tylko w szkole, ale również w domu rodzinnym z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego.

      

     Szczegółowe:

     • Podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii na przedmiotach szkolnych, tj. technika, geografia, chemia, biologia, etyka, języki obce oraz podstawy przedsiębiorczości oraz innych w zależności od szkoły.
     • Zwiększanie świadomości uczniów oraz podnoszących ich umiejętności poprzez organizowanie zajęć dodatkowych o tematyce ekologicznej.
     • Nawiązanie współpracy z fundacjami oraz organizacjami ekologicznymi.
     • Popularyzacja aktywności proekologicznych, tj. udział w kampaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, propagowanie zdrowego stylu życia, w zgodzie z otaczającym światem oraz promowanie takich zachowań u innych.

      

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     - Określenie aktualnego poziomu świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych.

     - Edukowanie uczniów na temat ekologii oraz zwiększanie ich świadomości i wrażliwości na otaczający nas świat.

     - Uczniowie są świadomi problemów ekologicznych.

     - Odnawialne źródła energii.

     - narzędzia diagnostyczne,
     - przedmioty szkolne,

     - lekcje wychowawcze,

     - zajęcia w terenie,
     - eksperymenty.

      

     Uczniowie

      

     - Propagowanie proekologicznego sposobu myślenia oraz aktywności.

     - EKO-modne
     - BIO-inspiracje
     - Udział w Ogólnopolskich programach prozdrowotnych

     - godziny wychowawcze o tematyce ekologicznej,

     - współpraca z organizacjami, fundacjami ekologicznymi,

     - spotkania z ludźmi promującymi działania ekologiczne.

      

     Uczniowie

      

     - Zwiększanie wiedzy nauczycieli w temacie ekologii oraz działań proekologicznych

     Nawiązanie współpracy z fundacjami, organizacjami ekologicznymi.

     - Wyposażenie pedagogów w narzędzia potrzebne do efektywniejszego prowadzenia zajęć edukacyjnych.

      

     - szkolenia dla nauczycieli,

     - współpraca z organizacjami zewnętrznymi.

     Nauczyciele, Wychowawcy

      

      

      

      

      

     6. Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów.

      

     Cel ogólny:
      

     • Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i przedszkolu.

      

     Szczegółowe:

     • Zrozumienie czym jest zdrowie psychiczne, jakie są normy, w jaki sposób zauważać odstępstwa od normy oraz jakie działania podejmować w sytuacji ich pojawienia się.
     • Uświadomienie sobie wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych ludzi.
     • Uświadomienie zmian jakie przyniosła transformacja oraz konieczność zmiany trybu nauczania z formy bezpośredniej na online.
     • Kreowanie bardziej pozytywnego, sprzyjającego środowiska do pracy i nauki w szkole.
     • Budowanie dobrzej relacji między nauczycielami a uczniami.
     • Zrozumienie zjawiska depresji oraz jej odmian.
     • Ochrona uczniów przed problemami związanymi z szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym, skupianie się na strategiach proaktywnych.
     • Trening radzenia sobie z konfliktami, przepracowywanie silnych emocji.
     • Zdolność empatii dla siebie i innych;  nabycie umiejętności dbania o swoje zasoby; zdolność 'odcinania się' od środowisk toksycznych.
     • “Odczarowanie” wizerunku psychologa oraz psychiatry.

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     - Wzmocnienie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów

     - Rozwijanie umiejętności proszenia o pomoc

     - Zapewnienie pomocy osobom potrzebującym

     - Dbanie o zachowania tolerancyjne w szkole

     - Dbałość o zdrowie psychologiczne oraz fizyczne

     - Zaznajomienie z procedurami wynikającymi z zagrożenia pandemią COVID-19

     - Dbanie o bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły oraz poza jej obiektem.

     - spotkania z psychologiem

     - narzędzia diagnostyczne
     - szkolenia,

     - warsztaty,

     - dramy,

     - e-lekcje

     - udział w projektach i działaniach profilaktycznych skierowanych do szkół,

     - udział uczniów w e-projektach
     i działaniach profilaktycznych.

     Uczniowie

      

     - Zarządzanie sytuacją kryzysową.

     - Propagowanie na terenie szkoły wiadomości z zakresu problematyki profilaktycznej.

     - Redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym.

     - Nawiązanie współpracy z organizacjami, fundacjami.

     Współpraca z:

     - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

     - Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryficach

     - Policją

     - Nawiązanie współpracy z organizacjami, fundacjami.

     - Podnoszenie kwalifikacji w zakresie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, wiedzy na temat stresu, sytuacji stresowych, depresyjnych, itp.

     - szkolenia

     - spotkania online

     - realizacja w klasach 0-III programu ministerialnego „Cukierki”,

     - realizacja w klasach IV-VIII programu ministerialnego „Trzy koła”

     - realizacja zadań zaproponowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryficach

     - szkolenia,

     - przygotowanie, udostępnienie wychowawcom materiałów dotyczących szeroko pojętej profilaktyki (gotowe prezentacje i scenariusze lekcji),

     - tworzenie gazetek ściennych,  plakatów,

     - przygotowanie szkolnych konkursów profilaktycznych,

     - spotkania online.

     Nauczyciele, Wychowawcy

      

     - Przeciwdziałanie zmianom wywołanym przez pandemię COVID-19

     - Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy na temat stresu, sytuacji stresowych, depresyjnych, itp.

     - Wzmocnienie relacji na linii uczniowie-nauczyciele-rodzice.

     - szkolenia, warsztaty,

     - materiały informacyjne, ulotki opracowane ORE,
     - pogadanki,

     - godziny wychowawcze,

     - zajęcia w plenerze,
     - e-szkolenie,

     Nauczyciel, wychowawca, rodzice/ opiekunowie dzieci

      

     - Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.

     - Zapoznanie z zasadami i procedurami funkcjonowania i przeciwdziałania pandemii COVID-19

     - szkolenia - procedury przeciwdziałania pandemii COVID-19

     Rodzice/opiekunowie dzieci

      

      

      

      

      

     7. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
     i dbałości o zdrowie. Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów.

      

     Cel ogólny:
      

     • Kształtowanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o stan zdrowia.

      

     Szczegółowe:

     • Rola wartości w nauczaniu i w wychowaniu dzieci i młodzieży.
     • Analiza wartości szczególnie ważnych dla społeczności szkolnej.
     • Zwiększenie wrażliwości uczniów na prawdę i dobro. Zwiększenie tolerancyjności.
     • Uwrażliwienie uczniów na otaczające ich piękno oraz umiejętność jego odnajdywania.

      

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     Badanie diagnostyczne dotyczące wartości oraz wychowania w tym nurcie.

     - Tolerancja oraz otwartość na różnorodność, odmienność.

     - Otwartość na nowe przeżycia.

     - Zrozumienie oraz akceptowanie własnego ciała oraz zachodzących w nim przemian.

      

      - narzędzia diagnostyczne
     - szkolenia, warsztaty

     - dramy,

     - e-lekcje

     - spotkanie z ludźmi kultury i sztuki

     Uczniowie

      

     - Pedagogizacja rodziców/ opiekunów dzieci.

     - Spotkania z wychowawcą oraz utrzymywanie stałej i poprawnej relacji na linii nauczyciele-rodzice/ opiekunowie dzieci.

     - Zaangażowanie rodziców
     w działalność szkolną.

     - spotkania z wychowawcą,

     - pogadanki.

     Rodzice/ opiekunowie uczniów

      

      

      

      

      

      

     8. Budowanie zespołu klasowego.

      

     Cel ogólny:
      

     • Budowanie relacji rówieśniczych, kluczowych w poprawanym funkcjonowaniu klas.

      

     Szczegółowe:

     • Ponowna adaptacja uczniów do zajęć w trybie stacjonarnym.
     • Zaznajomienie się z zespołem klasowym oraz nawiązanie więzi koleżeńskich, przyjacielskich.
     • Przypomnienie aktualnie obowiązujących zasad organizacyjnych i zasad pracy w szkole i w klasie.
     • Rozpoznanie aktualnej sytuacji uczniów - nastrojów, samopoczucia, doznanych trudnych przeżyć w związku z pandemią.
     • Przekazanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy.

      

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     - Zajęcia integracyjne.

     - Ponowna adaptacja uczniów do zajęć w trybie stacjonarnym.

     - Zaznajomienie się z zespołem klasowym oraz nawiązanie więzi koleżeńskich, przyjacielskich.

     -Przypomnienie aktualnie obowiązujących zasad organizacyjnych i zasad pracy w szkole i w klasie.

     -Zaznajomienie z procedurami wynikającymi z istnienia zagrożenia pandemią COVID-19.

      

      ćwiczenia indywidualne i grupowe,

     - ćwiczenia integrujące klasy uczniowskie,

     - ćwiczenia aktywizujące.

      

     Uczniowie

      

     Budowanie odpowiedniej postawy w świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

     Zajęcia prowadzone w formie pogadanek, szkoleń, warsztatów plastycznych, wprowadzenie elementu dram psychologicznych do prowadzonych ćwiczeń;

      

     Uczniowie

      

      

      

      

      

     9. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

      

     Cel ogólny:
      

     • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

      

     Szczegółowe:

     • Zapoznanie się z oczekiwaniami rodziców oraz nauczycieli.
     • Tworzenie przestrzeni do współpraca z rodzicami rozumiane jako współdecydowanie oraz współodpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole.
     • Zaangażowanie rodziców, wychodzenie z inicjatywami na nowe działania mające na celu edukację ich dzieci.

      

      

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Odbiorca

      

     - Diagnostyka problemu – określenie jakości relacji na linii rodzice/ opiekunowie uczniów-nauczyciele/ pracownicy szkoły.

      - Zapoznanie nauczycieli i opiekunów uczniów z aktualnym poziomem i jakością nawiązanych relacji pomiędzy nimi.

      - Pomoc w sytuacja trudnych związanych z pandemią COVID-19

      

     - badanie ewaluacyjne

     - spotkanie z psychologiem

     - spotkania z rodzicami uczniów

     Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, rodzice, opiekunowie dzieci

      

     - Pełnienie funkcji informacyjnej w sytuacjach kryzysowych.

     - Podnoszenie społecznych kompetencji nauczycieli.

      

     - spotkania z psychologiem/ pedagogiem szkolnym,

     - e-szkolenie.

     Nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły
      

      

     - Nawiązanie dialogu.

     Uświadomienie  opiekunom uczniów ich praw i obowiązków wynikających z faktu uczestnictwa ich dziecka w życiu szkoły.

     - Poznanie oczekiwań rodziców/ opiekunów uczniów względem szkoły i nauczycieli.

      - Powołanie/ usprawnienie działania Rady Rodziców/ Rady Szkoły/ Fundacji/ innych organów,  w których pracę angażują się rodzice/ opiekunowie prawni
     i faktyczni uczniów.

      

      

     Nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły oraz rodzice/ opiekunowie uczniów
      

      

     - Wdrożenie wspólnego, partnerskiego podejścia
     i zarządzania placówką szkoły.

      

     - współorganizowanie wydarzeń przy współpracy rodziców/ opiekunów uczniów i nauczycieli.

      

     Rodzice/ opiekunowie uczniów

      

     - Wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych.

      - Prowadzenie diagnozy

      środowiskowej, udzielenie 

      wsparcia rodzinom
     potrzebującym.

     - informowanie osób potrzebujących
      o instytucjach/ organizacjach świadczących pomoc.

     Pedagog/ psycholog szkolny, nauczyciele i wychowawcy, rodzice/ opiekunowie dzieci
      

      

      

     UWAGI DO REALIZACJI

     W roku szkolnym 2021/22 wprowadza się zmiany w sposobie realizacji imprez okolicznościowych, tematycznych akademii i apeli. Przy organizacji tego typu wydarzeń będą stosowane procedury bezpieczeństwa związane z Covid-19.

      

     Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

      

     Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego polega na zaplanowanym
     i systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu
     i skuteczności prowadzonych w szkole działań. Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji przez co podniesiona zostanie jakość prowadzonych działań. Ewaluacja przeprowadzona będzie poprzez:

     • Obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego.

     • Wywiady z rodzicami uczniów w temacie prowadzonych badań

     • Analizę dokumentacji

     • Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

     • Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

      

                 Ewaluacja programu przeprowadzona będzie w każdym roku szkolnym przez zespół wychowawców szkoły podstawowej. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.  Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.

      

     Przewodniczący Rady Rodziców- Tomasz Ringert;

     Program zatwierdzony w dniu 23.09.2021r.

      

     Przewodniczący Rady Pedagogicznej- Małgorzata Skoneczna;

     Program przyjęty do realizacji w dniu ….................. r.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych