• NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM

    • Koło fizyczno – chemiczne

     Tematyka zajęć koła fizyczno-chemicznego obejmuje treści doświadczalne  i jest przewidziana jako działanie uczniów w dużej mierze samodzielne.  Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach       i są bardzo aktywni, otwarci, utrzymują dobre kontakty ze sobą i z prowadzącym . Efektem pracy uczniów są między innymi modele atomów, które stanowią obecnie pomoc dydaktyczną.  Obecnie uczniowie przygotowują sprawozdania z badania odczynu substancji.

      

     Zajęcia wyrównawcze z chemii

     Tematyka zajęć wyrównawczych z chemii została zaplanowana zgodnie z potrzebami uczniów, dlatego uczestniczą oni bardzo chętnie w tych zajęciach i są aktywni.

     Mają możliwość w tym czasie nadrobić zaległości lub niedociągnięcia, jednocześnie pomaga im to podczas zajęć lekcyjnych aktywniej uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

     Uczniowie nabywają sprawności w posługiwaniu się językiem chemii, poszukują wiedzy w różnych źródłach (nie tylko Internet, ale również podręcznik, encyklopedia, czasopismo naukowe), udoskonalili sprawność ustalania wzorów chemicznych: sumarycznych i strukturalnych; oraz sprawność ustalania stron równania.

      

     Zajęcia wyrównawcze z fizyki

     Tematyka zajęć wyrównawczych została zaplanowana w taki sposób, aby pozwalała uczestnikom poznawać trudne zagadnienia i jednocześnie aby zainteresowała uczniów.

     Uczniowie w czasie zajęć między innymi badali właściwości ciała fizycznych, badali ruch walca               i podwójnego stożka po równi, wyznaczali środek ciężkości figur, sprawdzali prawo Archimedesa, ale również dokonywali  wiele różnych obliczeń z wykorzystaniem działań matematycznych.

     Z dużym zaangażowaniem uczniowie uczestniczą w zajęciach doświadczalnych, zajęcia teoretyczne lub obliczeniowe wzbudzają nieco mniejsze zainteresowanie.

      

     Zajęcia z biologii

     Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, wykazują się dużą aktywnością. Podczas dotychczasowych spotkań udoskonalili technikę mikroskopowania i wykonywania preparatów mikroskopowych, utrwalili wiadomości dotyczące składu chemicznego organizmów żywych, samodzielnie wykrywali obecność skrobi, tłuszczów w pokarmach roślinnych, pogłębili swoją wiedzę na temat AIDS i HIV. Uczniowie pracowali w grupach oraz indywidualnie.

      

     Zajęcia z geografii

     Zajęcia  z geografii odbywają się w cyklu 2-godzinnym 1 raz w tygodniu. Uczęszczają na nie uczniowie klas I i II gimnazjum. Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów tematyką własnego regionu oraz świata–„świat wokół nas” oraz nabycie umiejętności dyskusji.

     Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Korzystamy  z pomocy dydaktycznych – mapa, atlas, słownik geograficzny, rocznik statystyczny. Wykorzystujemy materiały kartograficzne oraz zbiory zadań geograficznych. Szukamy ciekawych miejsc na Ziemi.  Poszukujemy informacji w  internecie,  oglądamy filmy popularno-naukowe, prowadzimy pogadanki. Korzystamy z gier dydaktycznych, które uczą,  bawią oraz integrują uczniów. Dzięki nim podróżujemy po świecie.

      

      

     Zajęcia z języka polskiego

     Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla gimnazjalistów są prowadzone zgodnie                                  z harmonogramem. Podczas spotkań uczniowie utrwalają wiadomości o rodzajach literackich                i środkach stylistycznych, wykonują zadania zarówno indywidualnie, jak i w grupach. W czasie zajęć przypominają sobie podstawowe wiadomości o częściach mowy, z zaangażowaniem ćwiczą odmianę czasowników oraz rzeczowników. Chętnie wypowiadają się na temat postaw ukazanych w utworach. 

      

     Wyrównawcze – język niemiecki

     Na zajęciach wyrównawczych z języka niemieckiego uczniowie pracują samodzielnie, w parach lub     w grupach.  Mają utrwalić dotychczas poznane słownictwo oraz wybrane zagadnienia gramatyczne. Realizowane są zadania o różnym charakterze. Utrwalane zagadnienia gramatyczne uczniowie stosują na lekcji języka niemieckiego. Na zajęciach są aktywni,  chętnie biorą udział w lekcji, ponieważ rozumieją stosowane zagadnienia gramatyczne. Na zajęciach stosowana jest metoda bezpośrednia. Uczniowie stosują łańcuch pytań i odpowiedzi z zastosowaniem przerabianego zagadnienia gramatycznego. Stosowanie metody gra dydaktyczna ma na celu pokazanie uczniom, że gramatyki można również uczyć się poprzez zabawę. Podczas grania zauważyłam, jak wzrasta pewność siebie uczniów, ponieważ dostrzegają jak wzrasta ich tempo wykonywania zadań.

      

     Język niemiecki dla zdolnych

     Głównym założeniem zajęć jest uzupełnienie i poszerzenie słownictwa oraz zastosowanie go     w różnych sytuacjach komunikacyjnych, ćwiczenie wszystkich sprawności językowych jak również powtórzenie   i uzupełnienie wybranych zagadnień gramatycznych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Jest on ukierunkowany na usprawnienie kompetencji językowych, co przyczyni się do skutecznego porozumiewania się z mieszkańcami niemieckiego obszaru językowego oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych. Ucząc się języka obcego uczeń poznaje nie tylko sposób porozumiewania się, lecz również wiedzę o innych, odmiennych realiach kulturowych. Poprzez ich poznawanie uczeń ma szansę wykształcić w sobie postawę otwartości i tolerancję.

      

     ICT - ŚWIAT W OBIEKTYWIE

     W zajęciach uczestniczy 20 uczniów z gimnazjum w dwóch  grupach po 10 osób.

     Celem zajęć ICT prowadzonych w ramach projektu jest rozwijanie zainteresowań  uczniów związanych z zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej. Program zajęć  zapewnia uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości z zakresu projektowania i wykonania  układów grafiki                     i multimediów zgodnie ze sztuką projektowania serwisów www.

      Uczniowie swoje umiejętności rozwijają poprzez praktyczne ćwiczenia  odbywające się  w pracowni komputerowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internetowej ,                 z możliwością korzystania ze skanera, rzutnika oraz drukarki. Zauważa się poprawę umiejętności           i wiedzy związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w praktyce, współpracy  w zespole    i  porządkowania  wiedzy i doskonalenie się.

      

     MATEMATYKA

     Uczniowie uczestniczący w realizacji projektu „Nauka Kluczem do przyszłości” w ramach zajęć z matematyki, rozwiązują ciekawe zadania, poszerzają wiedzę i umiejętności matematyczne, poznają ciekawostki, rozwiązują zagadki.  W czasie zajęć korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, matematycznych programów multimedialnych które pozwalają uatrakcyjnić prowadzone zajęcia.

      

      

     Zajęcia sportowe

     Uczniowie bardzo chętnie biorą w zajęciach sportowych. W czasie zajęć doskonalą  elementy gier zespołowych. Robią ogromne postępy w wyszkoleniu technicznym i taktycznym poszczególnych dyscyplin, dowodem na to jest zajęcie drugiego miejsca w powiatowych zawodach w piłkę ręczną chłopców - jest to najwyższe miejsce w historii szkoły w tej dyscyplinie. Zajęcia w ramach projektu ,,Nauka Kluczem Do Przyszłości” dają duże możliwości rozwijania indywidualnych umiejętności uczniów oraz zgrywania poszczególnych formacji w grach zespołowych. Są atrakcyjne dla uczestników, czego dowodem jest prawie stu procentowa frekwencja. 

      

     Techniki rozwijania pamięci

     Praca na  zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia. Indywidualizacja ta polega na obserwowaniu i monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia oraz powolnym stopniowaniu trudności. Do indywidualnych zajęć wykorzystywane są płyty z serii  Akademia Umysłu" -Techniki szybkiego czytania oraz Techniki koncentracji. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Uczestnictwo w zajęciach buduje w uczniach postawę "poradzę sobie" i rozwija przekonanie ,że uczenie się jest procesem odkrywania siebie.

     Celem zajęć jest wyćwiczenie zdolności szybszej i skuteczniejszej nauki poprzez podniesienie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania, koncentracji uwagi, notowania (mapy myśli, łańcuchy zdarzeń) umiejętne planowanie nauki oraz odpoczynek po intensywnej pracy.

     Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem .Uczniowie zadają wiele pytań dotyczących sposobów  na pokonywanie niektórych trudności  w nauce. Wykorzystują poznane sposoby na szybsze przyswajanie sobie wiedzy podczas przygotowań do testów i sprawdzianów.

      

     Zajęcia socjoterapeutyczne

     Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są następującymi metodami: praca w kręgu, burza mózgów, prace plastyczne, dyskusje, uzupełnianie zdań, oglądanie i omawianie filmów edukacyjnych. Tematyka tych zajęć jest różnorodna, np. agresja i jej rodzaje, złość a agresja, jak sobie radzić                z agresją własną i innych osób, sposoby niwelowania agresji. Moja rodzina, konflikty w rodzinie             i sposoby ich rozwiązywania, Zauroczenie, zakochanie czy miłość? Na czym polega miłość dojrzała        i odpowiedzialna? Obserwuje się duże zaangażowanie uczniów, którzy początkowo nieśmiało wypowiadali się na różne tematy. Obecnie zauważalne są postępy, uczniowie z zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach. Moim celem jest wzmocnienie samooceny uczestników zajęć, uświadomienie im, że wszyscy borykają się z różnymi problemami. Ważne jest także zniwelowanie nastawień lękowych, rozładowanie emocji, przybliżenie sposobów pokonywania trudności                  w kontaktach interpersonalnych oraz integracja uczniów.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych