• NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ

    • Uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczą w projekcie unijnym „Nauka kluczem do przyszłości”, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

     Zajęcia odbywające się w ramach projektu dały dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, wspierały ich w rozwijaniu indywidualnych zdolności.

      Praca z uczniami prowadzona jest w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie nabyli nowe umiejętności, rozwinęli swoje zainteresowania i uzdolnienia.

     Zajęcia Terapii Pedagogiczno-Psychologicznej w ramach projektu NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI prowadzone są w trzech grupach. Grupy I i II SP spotykają się cyklicznie we wtorki. Tematyka zajęć oscyluje wokół integracji społecznej i emocjonalnej z naciskiem na uwzględnienie inności zachowań i potrzeb. Zajęcia prowadzone są metodą pokazu, pracy indywidualnej i grupowej. Są to zajęcia intelektualne i ruchowe z wykorzystaniem gier, układanek, rysunku, sprzętu sportowego. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, są bardzo aktywni. Stają się grupą zgraną, chętnie współpracującą, są radośni i empatyczni.

     Zajęcia grypy III SP odbywają się raz w tygodniu. Mają charakter warsztatowy i terapeutyczny. Uczniowie pracują nad podniesieniem własnej wartości, nad określeniem priorytetów, poprawą relacji interpersonalnych. Chętnie podejmują proponowane tematy rozmów, które są przeplatane zabawą - ćwiczeniami kierowanymi.

     Wprowadzone eksperymentalnie ćwiczenia relaksacyjne, a głównie medytacja, stały się preferowaną przez uczniów metodą kontemplacji przeżywanych sytuacji, zwłaszcza że wielu z nich po raz pierwszy konfrontuje się "z samym sobą". Poddają się działaniu muzyki relaksacyjnej.

     Zajęcia artystyczne prowadzone były raz w tygodniu. Uczniowie biorący w nich udział utworzyli zgrany zespół teatralny. Nauczyciel stosował ćwiczenia kształcące uzdolnienia aktorskie, pamięć, wspierające rozwój ruchowy. Dzieci uczyły się wyrażać własne emocje, wcielać w różne role, współpracować w grupie.

     Wynikiem pracy grupy była realizacja przedstawienia na motywach baśni H.Ch. Andersena pt.: „Brzydkie kaczątko”. Uczniowie wystąpili przed publicznością z naszego regionu dwukrotnie- podczas imprezy promującej nowe logo Hali Widowiskowo- Sportowej w Mrzeżynie oraz podczas apelu zorganizowanego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zespół został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Młodzi aktorzy wzruszyli widzów przekonującą grą i zebrali same pochwały.

     Do dalszej pracy motywuje zespół fakt, że ciężka praca dostrzeżona została przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Otrzymaliśmy zaproszenie do współpracy, dzieci będą mogły wystąpić w Pałacu w Trzebiatowie, konfrontować swoje umiejętności z innymi zespołami, wpływać na rozwój kulturalny regionu.

     Zajęcia z języka polskiego odbywają się w sześciu grupach. Punktem wyjścia do zajęć była analiza potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich indywidualnych możliwości. Podczas pierwszych zajęć przeprowadzono diagnozę wstępną, zasięgnięto informacji na temat funkcjonowania uczniów w zespołach klasowych. Na bieżąco analizowana jest praca uczniów i oceniany poziom opanowania poszczególnych wiadomości i umiejętności. Aby zachęcić dzieci do aktywności podczas zajęć oraz podejmowania nowych działań, dobierane są różne techniki, metody pracy oraz środki dydaktyczne. Zajęcia są dla dzieci atrakcyjne, stymulują je do samodzielności, dają możliwość opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności oraz przynoszą dzieciom satysfakcję z osiągniętych postępów.

     Tematyka zajęć związana jest m.in. z aktualną porą roku, świętami, ważnymi wydarzeniami, utworami literackimi, historyjkami obrazkowymi, sytuacjami z życia codziennego itp., a treści kształcenia wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

     Uczniowie klas II SP pracują metodą B. Rocławskiego i metodami aktywizującymi. Chętnie uczestniczą w zajęciach. Dla uatrakcyjnienia zajęć nauczyciel przyznaje na zajęciach punkty, które są dopingujące i wprowadzają element rywalizacji.

     Podczas zajęć uczniowie ćwiczą czytanie dłuższych tekstów, czytanie ze zrozumieniem, pracują nad odpowiednią dykcją, układają odpowiedzi na pytania, uzupełniają luki w wyrazach, bogacą swoje słownictwo układając zdania do narysowanego przez siebie rysunku, wyszukują w czasopismach poznane części mowy, ćwiczą pisownię wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi, układają zdania z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych, redagują teksty (list, opis). Do utrwalania reguł ortograficznych wykorzystywane są klocki LOGO B. Rocławskiego, które pomagają uczniom w pisowni wyrazów. Gra Scrable, używana na zajęciach, pomaga w pisaniu dłuższych wyrazów, rozwija myślenie, bogaci słownictwo. Efektem prowadzonych zajęć jest poprawa techniki czytania, poprawa świadomości ortograficznej. Uczniowie zdobywają większy zasób słów, co pomaga im w układaniu dłuższych zdań.

     W ramach projektu w zajęciach z języka polskiego brali również udział uczniowie klas III SP. Zajęcia odbywały się regularnie trzy razy w tygodniu, w środy, czwartki i piątki . Celem ich było podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

     Uczestnicy zajęć mieli możliwość odrabiania prac domowych z języka polskiego pod kierunkiem nauczyciela, a także utrwalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności, określonych w podstawie programowej z języka polskiego. Realizacja projektu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach:

     - wykorzystywanie wiedzy z nauki o języku w praktyce;

     - kształtowanie sprawności komunikacyjnej;

     - bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;

     - czytanie ze zrozumieniem;

     - kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstu.

       Na zajęciach wykorzystywano różne pomoce dydaktyczne: plansze, słowniki, tablice ortograficzne, karty z zestawami ćwiczeń, gry edukacyjne, programy multimedialne. uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Uzupełnili i utrwalili wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogacili słownictwo oraz wykształcili nawyki samokształceniowe. Uczestnictwo w zajęciach rozbudziło w nich wiarę w możliwość. pokonywania trudności i świadomego posługiwania się językiem polskim.

     Zajęcia z języka polskiego w klasach starszych szkoły podstawowej prowadzone były trzech grupach w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdej z grup. W klasach VI zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi - stosowano dramę, gry dydaktyczne, drzewko decyzyjne, wykorzystywano ćwiczenia  z zeszytów „Ortograffiti”, ponieważ rozwijają one funkcje wzrokowe i słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się. Podczas spotkań kształciliśmy umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi: listu, zaproszenia, ogłoszenia, instrukcji, życzeń. Uczniowie przygotowywali się do sprawdzianu po klasie VI, rozwiązując zadania testowe. Oprócz tego usprawnialiśmy analizę i interpretację utworów poetyckich, a także utrwalaliśmy wiadomości o czasowniku oraz rzeczowniku. Indywidualizowałam pracę, dostosowując ćwiczenia do osób z trudnościami w uczeniu się. Nauczyciel motywował uczniów do pracy, chwaląc i nagradzając postępy.

     Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach. Efektem pracy jest zwiększenie aktywności na lekcjach języka polskiego osób, które z nich korzystały. Dzieci są odważniejsze, bardziej pewne siebie, chcą się rozwijać, poszukują ciekawych rozwiązań. Nastąpiła poprawa wyników nauczania.

     Zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV i V SP w Mrzeżynie prowadzone są przede wszystkim metodami aktywnymi. Uczniowie ćwiczą na nich koordynację wzrokowo-ruchową, usprawniają motorykę dużą i małą, z zaangażowaniem wykonując zadania w tym zakresie. Podczas spotkań utrwalają podstawowe wiadomości dotyczące części mowy, rozpoznają elementy świata przedstawionego w utworze literackim, doskonalą umiejętności czytania za zrozumieniem oraz głosowej interpretacji tekstu. Atmosfera zajęć pozwala każdemu dziecku na osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.

     Zajęcia diagnostyczne i społeczne prowadzone są z dziećmi szkoły podstawowej z zaburzeniami w rozwoju: niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia mają dwa główne cele:

     - uspołecznienie dzieci niepełnosprawnych poprzez różne formy nauki i zabawy indywidualnej i grupowej;

     - obserwację i diagnozę opartą na stworzonej bazie danych o dziecku, która w przyszłości będzie podstawą do tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

     W czasie zajęć obserwacja prowadzona jest pod kątem deficytów parcjalnych w zakresie naśladownictwa, percepcji, motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynności poznawczych, mowy czynnej, reakcji na bodźce, zabawy i zainteresowania przedmiotami, nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych, mowy. W czasie zajęć dzieci uzupełniają karty pracy, korzystają z multimedialnych gier edukacyjnych lub nagrań CD (zwłaszcza w zakresie rozwoju percepcji słuchowej), wykonują ćwiczenia diagnostyczne (np. analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej), wykonują ćwiczenia w sali doświadczania świata z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej, bawią się w grupie, wykonują proste czynności samoobsługowe w kuchni (np. przygotowanie kanapki, herbaty), odpowiadają na pytania, opowiadają, nawiązują relacje interpersonalne w grupie, uczą się współpracy, integrują się.

     Zajęcia muzyczne odbywają się raz w tygodniu wg ustalonego harmonogramu. W spotkaniach uczestniczą uczniowie z klas IV i VI szkoły podstawowej. Głównym założeniem zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności gry na bębnach etnicznych, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje. Zamierzenia artystyczne realizowane poprzez praktyczne działania, rozwijają wśród uczestników takie umiejętności jak: poczucie rytmu; zdolność analizowania utworu pod względem tempa, rytmu i formy; samodzielne tworzenie prostych akompaniamentów. Dotychczasowe osiągnięcia uczniów zostały zaprezentowane podczas występów szkolnych. Wspólne muzykowanie sprawiło im wiele radości i satysfakcji z własnych osiągnięć artystycznych. Zajęcia z instrumentami wywołują u dzieci chęć działania w grupie oraz dodają poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości.

     PORUSZAM SIĘ PO ŚWIECIE to kolejna forma zajęć realizowanych w szkole podstawowej. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoją  wiedzę o Europie, jej historii, dziedzictwie kulturowym i różnorodności narodów, które ją tworzą. Spotkania mają za zadanie zebrać, usystematyzować i zaprezentować informacje na temat krajów należących do Unii Europejskiej. Jednym z głównych założeń tego programu jest zachęcenie uczniów do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności, które uczą samodzielności, zaradności, współpracy w grupie oraz kształtują pozytywne postawy, takie jak tolerancja, szacunek do odrębności narodowej. Uczniowie podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę na temat organizowania wycieczek do wybranych krajów, poznają tradycje, zabytki i obyczaje mieszkańców Europy. Stosowane podczas zajęć różnorodne aktywizujące metody i formy pracy powodują, iż cieszą się one dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

     Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są za pomocą różnych metod: gry i zabawy, piosenki, praca z programami multimedialnymi, ćwiczenia ze słuchania, czytania i pisania, ćwiczenia wymowy, ćwiczenia gramatyczne (karty pracy), swobodne rozmowy. Większość uczniów uczestniczy bardzo regularnie w zajęciach. Są aktywni, chętnie biorą udział w różnego rodzaju zadaniach. Poszerzają zasób swojego słownictwa, utrwalają posiadane wiadomości, doskonalą umiejętności. Coraz lepiej widać u nich pewność siebie podczas wykonywania zadań oraz przy posługiwaniu się poznanym słownictwem i zwrotami z codziennego języka. Na zajęciach wprowadzane jest nowe słownictwo nazywające wygląd człowieka, cechy charakteru oraz związane z jego najbliższym otoczeniem (dom, szkoła, rodzina, codzienne czynności, zainteresowania, praca, zabawa, pory roku, miesiące pory dnia, dni tygodnia, godziny). Uczniowie uczą się posługiwać zwrotami użytecznymi w codziennych czynnościach (witanie się, żegnanie, przedstawianie, mówienie o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, codziennych czynnościach, pytanie o godzinę). W starszych grupach wprowadzane są zagadnienia gramatyczne (czasy teraźniejsze, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, użycie przedimków, części mowy).

     Zajęcia przyrody prowadzone są poprzez obserwację, doświadczenia i eksperymenty. Najmłodsze dzieci wychodziły na wycieczki do pobliskiego lasu. Rozpoznawały drzewa i krzewy po liściach, owocach i korze. Wyszukiwały nazwy ptaków w podanych zdaniach. Zbierały pokarm dla ptaków, wykonywały karmniki i obserwowały „ptasią stołówkę”. Inna grupa prowadziła doświadczenia z wykorzystaniem chemii w kuchni: soli, sody, cukru, galaretki, różnych przypraw (majeranek, bazylia, papryka czerwona w proszku, pieprz ziołowy, pieprz czarny, ocet, olej). Uczniowie poprzez różne  eksperymenty dowiedzieli się, które substancje rozpuszczają się w wodzie, a które nie. Dowiedli, że przyprawy nie rozpuszczają się w wodzie. Poznali zastosowanie przypraw w kuchni. Sprawdzili, jaka reakcja zachodzi, kiedy do szklanki wlejemy ocet i dosypiemy sodę. Dzieci dowiedziały się o gazie używanym w naszych kuchniach, który jest niewidoczny, ale ma jednak wyraźny zapach. Sprawdzały, czy można połączyć ocet z olejem i stwierdziły, że olej jest lżejszy niż ocet, dlatego pływa na powierzchni.

     W kolejnej grupie zajęć z przyrody wykorzystano obserwacje najbliższego środowiska przyrodniczego, filmy edukacyjne, albumy przyrodnicze, karty pracy, gry ekologiczne oraz ekozabawy. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Rozwijali wiedzę przyrodniczą oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce. Podczas zajęć uczniowie wykonali albumy tematyczne i plakaty. Poznali elementy przyrody, wpływ ludzi na ochronę zasobów przyrody, w tym lasów, zwierząt i roślin. Wzbogacili wiedzę na temat zmian w przyrodzie w związku z aktualną porą roku.

     Celem zajęć prowadzonych z uczniami klas III SP była indywidualizacja procesu nauczania, rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy oraz kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie. Tematyka zajęć stanowiła uzupełnienie i poszerzenie treści z zakresu edukacji ekologicznej. Stopień realizacji oraz efekty są zróżnicowane i wynikają z możliwości uczniów. Za istotny element pracy uznano stworzenie uczniowi szansy poznania samego siebie, indywidualizacja pracy i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego.

     Najważniejsze zadanie, jakie udało się osiągnąć podczas realizacji zajęć, to podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwił uczniów na piękno przyrody oraz uświadomił dzieciom, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem wobec ochrony zasobów ziemi.

     Zajęcia uczniów klas IV i V oscylowały wokół tematyki związanej z własnym regionem – „świat wokół nas”. Prowadzone były metodami aktywizującymi. W czasie zajęć terenowych dzieci poznawały najbliższą okolicę. Obserwowano pogodę jesienią (termometr, wiatromierz, barometr ). Pobrano próbki wody, powietrza i gleby, które badano pod mikroskopem. Uczniowie korzystali z pomocy naukowych – mapa, atlas. Wykorzystano skalę mapy do obliczeń odległości i powierzchni rzeczywistych. Uczniowie szukali ciekawych miejsc na Ziemi. Korzystali z gier dydaktycznych, które uczą i jednocześnie bawią oraz integrują uczniów.

     Dzieci z klas VI podczas dotychczasowych spotkań udoskonalili technikę mikroskopowania i wykonywania preparatów mikroskopowych, utrwalili wiadomości i umiejętności dotyczące ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Uczniowie pracowali w grupach oraz indywidualnie.

     Efektem pracy na zajęciach z przyrody jest, zainteresowanie światem przyrody, wykształcenie u dzieci umiejętności zastosowania poznanych wiadomości w praktyce, wiedza, jak korzystać z różnych źródeł informacji, a także umiejętność samodzielnego wykonania prostych doświadczeń.

     Celem zajęć z technologii informacyjnej ICT prowadzonych w ramach projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej. Program zajęć zapewnia uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości z zakresu projektowania prezentacji w programie PowerPoint, umiejętności posługiwania się programem Word i Gimp, a także wyszukiwania informacji w sieci internetowej.

     Uczniowie rozwijają swoje umiejętności poprzez praktyczne ćwiczenia odbywające się w pracowni komputerowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internetowej, z możliwością korzystania ze skanera, rzutnika oraz drukarki. Zauważa się poprawę umiejętności i wiedzy związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w praktyce, współpracy w zespole i porządkowania wiedzy.

     Zajęcia z matematyki, podobnie jak j. polskiego i przyrody, odbywały się w kilku grupach. W kasach I i III SP prowadzone są w oparciu o program opracowany w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.

     W klasie I tematyka zrealizowanych zajęć obejmowała:

     - rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (zabawy konstrukcyjne);

     - dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

     - określanie stosunków przestrzennych,

     a w klasie III:

     - dodawanie i odejmowanie w zakresie 100;

     - mnożenie i dzielenie w zakresie 50;

     - rozwiązywanie zadań tekstowych.

     Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych, stwarzają sytuacje do własnych przemyśleń i dochodzenia do celu niekonwencjonalnymi sposobami. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach.

     W klasach II SP dzieci chętnie podejmowały się proponowanych zadań, szczególnie odpowiadały im zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych i takie, które dają możliwość aktywnego działania. Uczniowie dość sprawnie wykonywali zadania i ćwiczenia, które dostosowywane były do ich możliwości. Efekty pracy, są różne w zależności od możliwości dzieci. U niektórych uczniów zauważalna jest znaczna poprawa w zakresie doskonalonych umiejętności. Widać większą samodzielność podczas wykonywania zadań, chętniej podejmują się nowych, trudniejszych ćwiczeń i szybciej przełamują niechęć przy napotkaniu trudności. Są także tacy uczniowie, którym na przyswojenie niektórych treści potrzeba więcej czasu i dzięki tym zajęciom otrzymają taką szansę.

     Zajęcia wśród dzieci starszych skierowane były do uczniów mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Ich głównym celem było przełamanie strachu przed tym przedmiotem, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki oraz uzupełnianie braków w wiadomościach. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

     Czwartoklasiści doskonalili swoją sprawność rachunkową poprzez szereg gier interaktywnych oraz programów komputerowych. Z wielkim zaangażowaniem  uzupełniali tabliczkę mnożenia na tablicy interaktywnej, wykonywali zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego. Dzięki zajęciom udało się wszystkim dzieciom doskonale opanować liczby rzymskie oraz utrwalić poznane na lekcjach algorytmy działań pisemnych.

     Uczniowie klas szóstych systematyzowali wiedzę matematyczną zdobytą w latach poprzednich, powtarzali treści realizowane na lekcjach, rozwiązywali zadania tekstowe, szczególnie te związane z życiem codziennym. Większości dzieci udaje się wyrównywać braki z lat poprzednich, są bardziej aktywni na lekcjach matematyki, uzyskują lepsze oceny ze sprawdzianów.

     Matematyka przez działanie. Program stanowi uporządkowany tematycznie zestaw zajęć. Każdemu zajęciu przyporządkowane są ćwiczenia, gry, zabawy itp. Tematyka, z którą uczniowie zapoznali się i będą zapoznawać, dotyczy:

     • stosunków przestrzennych;
     • cech wielkościowych;
     • figur geometrycznych;
     • zbiorów;
     • dodawania i odejmowania w zakresie 30;
     • znaków matematycznych;
     • wiadomości i umiejętności praktycznych;
     • zadań nietypowych.

     Uczniowie klas młodszych, uzdolnieni matematycznie, odznaczają się wysokim stopniem rozumienia treści matematycznych, logicznością myślenia, wyższymi od przeciętnych zdolnościami analizowania i syntetyzowania. Poprzez odpowiednio dobrane i urozmaicone metody i formy pracy uczniowie chętnie dążą do odkrywania, mają bogatsze skojarzenia, chętnie zaspakajają swoją ciekawość i są zaangażowane w pomoc koleżeńską. Prowadząc zajęcia nauczyciel stara się kształtować w uczniach wartościowe cechy swojego charakteru, takie jak systematyczność, dokładność, wytrwałość i samodzielność w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów. Prowadząc zajęcia, nauczyciel stara się pamiętać o ich charakterze zabawowym, ponieważ pozytywne emocje wzmacniają motywację i pamięć uczniów.

     Głównym celem zajęć Matematyka przez działanie w klasach IV –VI SP jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Działania zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości.

     Uczniowie rozwiązywali krzyżówki matematyczne oraz sami je projektowali, stosując hasła poznane na lekcjach.

     Poznawali tajemnice liczb naturalnych, budowali i rozwiązywali zadania dotyczące sytuacji z życia codziennego, wykorzystując dostępne oferty (np. telefonów komórkowych, biur podróży), cenniki, tabele. Część zajęć została poświęcona na rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych celem przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty oraz zestawów zadań konkursowych – konkursy interdyscyplinarne, Kangur Matematyczny. Na zajęciach korzystano z wielu programów komputerowych, prezentacji multimedialnych oraz metod interaktywnych.

     W zajęciach z języka niemieckiego prowadzonych w ramach projektu "Nauka kluczem do przyszłości" nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w konkursach. Uczniowie podnoszą umiejętności komunikowania się w języku obcym, rozwijają samodzielność w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, kreatywne myślenie, rozwijają postawy ciekawości, tolerancji wobec innych kultur.

     Celem pracy z uczniami było wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim, wyposażanie ich w większy zakres wiedzy o wyższym poziomie trudności, rozwijanie kompetencji językowych oraz rozszerzanie wiedzy kulturoznawczej. Nauczyciele zastosowali kształcenie wielopoziomowe, które pozwala efektywnie pracować zarówno uczniowi słabemu, przeciętnemu jak i zdolnemu. Dostosowywali też proces uczenia się do możliwości ucznia. Uczniowie realizowali różne cele, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Takie skonstruowanie ćwiczeń wzmacniało pozytywną motywację oraz poziom koncentracji.

     Na zajęciach z języka niemieckiego zostały zrealizowane takie tematy jak: powitanie, pożegnanie, przedstawianie się, liczebniki, zawody, członkowie rodziny, kraje niemieckojęzyczne, gry i zabawy. Uczniowie pracowali samodzielnie, w parach lub w grupach. Utrwalili oraz poszerzyli dotychczas poznane słownictwo oraz wybrane zagadnienia gramatyczne. Poznane na zajęciach słownictwo uczniowie stosują na lekcjach języka niemieckiego. Dzięki nauce poprzez zabawę dzieci szybko uczą się, są aktywne oraz chętnie biorą udział w lekcji. Chętnie grają w gry i zabawy zaproponowane przez nauczyciela oraz biorą udział w dyskusji, stosują łańcuch pytań i odpowiedzi. Odgrywają scenki oraz dialogi.

     Nauczyciele budują u uczniów wysoką samoocenę i podkreślają ich mocne strony.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych