Nawigacja

KONTAKT Składka Regulamin wyborów Regulamin Rady Rodziców Przeciwdziałaj wszawicy Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników INTEGRACJA SENSORYCZNA Moje dziecko zdaje egzamin….Jak motywować uczniów do nauki? – rola rodziców. Część 1 Nastolatek nie chce się uczyć….a egzamin tuż, tuż ! Część 2 Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem gimnazjalnym? Część III PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków

Rodzice

Regulamin wyborów

REGULAMIN WYBORÓW DO RADY RODZICÓW

 

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
 2. Zgromadzeni  na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową. 
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 5. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 8. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
 9. Spośród członków Rady Rodziców wyłania się kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku, gdy dwie osoby mają równą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone.
 10. Kandydaci wyłonieni na podstawie ust. 9 wybierają trzyosobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu czternastu dni od terminu wyborów. 
 11. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie czternastu dni od terminu wyborów.
 12. W przypadku wyborów uzupełniających stosuje się zasady obowiązujące przy wyborze Rady Rodziców.

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć