Nawigacja

PROJEKT INFORMACJE O PROGRAMIE POSTANOWIENIA OGÓLNE HARMONOGRAM ZAJĘĆ PUBLICZNE GIMNAZJUM HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOŁA PODSTAWOWA ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU ZAJĘCIA PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM

Nauka kluczem do przyszłości

INFORMACJE O PROGRAMIE

 

Od września 2012 r. Gmina Trzebiatów realizuje projekt pt. „Nauka kluczem do przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest od  1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r., miedzy innymi w szkole podstawowej i publicznym gimnazjum w Mrzeżynie.

Celem projektu jest podnoszenie standardu i jakości kształcenia, wzrost wiedzy uczniów z obowiązkowych przedmiotów nauczania w tym języków obcych. Podniesienie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dodatkowych w formie kół. Poprawa kondycji psychospołecznej poprzez zajęcia  specjalistyczne: terapii pedagogiczno-psychologicznej, zajęć uspołeczniających oraz socjoterapii. Wzrost umiejętności korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce przez uczniów,  a także wzrost wiedzy i umiejętności nt. planowania ścieżki kariery.

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i pozalekcyjnych takich jak np. zajęcia polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, geograficzne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, językowe, artystyczne, muzyczne, informatyczne, technik rozwijania pamięci, sportowe (…) itp.

Zorganizowane zostaną wycieczki przyrodnicze, historyczne, geograficzne, wyjazdy do teatru, kina, opery, na basen. Dzieci zapewnioną mają profesjonalną opiekę psychologiczną i pedagoga. W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce naukowe. Projektem objęci zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
    ul. Tysiąclecia 32
    72-330 Mrzeżyno
  • (91)3866273
    fax (91)3866254

Galeria zdjęć