• Szkoła Promująca Zdrowie

    • Wszystkie dzieci do 18 roku życia mają zagwarantowane przez Państwo prawa, które są spisane
     w Konwencji o Prawach Dziecka. Dokument ten podkreśla, iż dobro dziecka jest celem najwyższym. Podstawowym prawem każdego dziecka jest prawo do życia – państwo ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju, prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach
     i zajęciach rekreacyjnych. Dzieci mają prawo do ochrony przed wszelką formą przemocy fizycznej, psychicznej, przed zaniedbaniem, wykorzystaniem. Obowiązkiem rodziców i Państwa jest zapewnienie najlepszej opieki zdrowotnej i udogodnień w zakresie leczenia chorób i rehabilitacji zdrowotnej. Artykuł 28 Konwencji mówi o konieczności zapewnienia każdemu dziecku dostępu do edukacji, która powinna sprzyjać rozwojowi jego osobowości.
     W osiąganiu wymienionych celów służyć będzie, między innymi, edukacja zdrowotna, o którą szczególnie powinna zadbać szkoła. „Zdrowie człowieka jest dobrostanem, która pozwala na prawidłowy rozwój, sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu,  większej wydajno­ści w pracy i zarobkom, satysfakcji z życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia”.
     Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania
     o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Upowszechnianie wiedzy o właściwych zachowaniach zdrowotnych jest istotne, lecz ważniejsze jest promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat. Celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie dziecka do tego, aby było niezależnym, zdrowym i twórczym obywatelem. Przedszkole i szkoła promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne zarówno dzieci jak i nauczycieli, pracowników oraz rodziców. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu, ułatwia zabawę i naukę.

     Jedną z form promocji zdrowia w szkole i środowisku jest Projekt „Szkoły Promującej Zdrowie”. Podstawą tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie jest koncepcja promocji zdrowia. Karta Ottawskiej Promocji Zdrowia (1986) określa promocję zdrowia jako „proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę”. M. Woynarowska - Sołdan i B. Woynarowska określają promocję zdrowia jako proces zmian społecznych, który dotyczy jednostek i grup społecznych. Proces ten obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary:

     • działania indywidualne ludzi podejmowane w celu dokonania sprzyjających zdrowiu zmian w swoim stylu życia,
     • działania zbiorowe, wspólne, członków danej społeczności dla tworzenia sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu środowiska fizycznego i społecznego.

     Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie opiera się na czterech standardach:

     1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja pozwalają na pełne uczestnictwo społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności
      i długofalowości tych działań.
     2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli
      i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
     3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
     4. Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat sprzyjający:
       • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, motywacji do działania uczniów i pracowników;
       • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników;
       • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej. warunki i organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i  dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz współpracy z rodzicami i innymi osobami ze społeczności lokalnej.
     5. W szkole promującej zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.

     Tworzenie SzPZ jest procesem wymagającym zaangażowania wielu osób oraz wielu różnorodnych działań. Dlatego konieczna jest odpowiednia struktura na różnych poziomach, która będzie umożliwiać
     i wspierać te działania. Prace nad tworzeniem SzPZ organizowane są przez szkolnego koordynatora i zespół ds. promocji zdrowia.

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie wraz z oddziałami przedszkolnymi od wielu lat podejmują działania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Działania te dają nam podstawę do włączenia się w realizację programu „Szkoły Promującej Zdrowie”. Dlatego w roku szkolnym 2019/2020 postanowiliśmy przystąpić do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Do tej pory w naszej szkole wiele się działo w tym obszarze. Program Szkoły Promującej Zdrowie pozwala na sformalizowanie wszystkich działań. Realizacja Programu SzPZ przyniesie korzyści całej społeczności, wzmocni motywację do podejmowania działań. Pozwoli na wymianę doświadczeń i współpracę z innymi szkołami. Poprzez promocję zdrowia w szkole i środowisku przyczyni się do podniesienia prestiżu szkoły.

     Koordynator ds. SzPZ
          Mariola Kamińska

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych