• RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY w roku szkolnym 2020/2021 Program szkoły i oddziałów przedszkolnych „Z uśmiechem po zdrowie”

    • SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

      

     RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY

     w roku szkolnym 2020/2021
     Program szkoły i oddziałów przedszkolnych
     „Z uśmiechem po zdrowie”

      

     Zespół Promocji Zdrowia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie dokonał autoewaluacji końcowej działań w zakresie standardu drugiego i standardu trzeciego.

     W zakresie STANDARDU II - Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

     1. Ewaluacja celu
       

     Cel zaplanowany: Zmniejszenie częstości występowania zachowań niewłaściwych, takich jak popychanie, bicie się, przezywanie i ośmieszanie. Ograniczanie występowania sytuacji, w których uczniowie pozostają na uboczu.

     • Kryterium sukcesu: O 30% zwiększy się odsetek uczniów, którzy potwierdzą, że „Uczniowie w mojej klasie dokuczają sobie rzadko lub wcale
      (np. rzadko przezywają się, ośmieszają, popychają, biją się ze sobą)", a o 25% więcej uczniów będzie starać się, aby nikt nie był pozostawiony na uboczu”.
      Przeprowadzone ankiety, badanie klimatu społecznego klasy za pomocą pracy pisemnej wykonanej przez uczniów klasy Va, VIa, VIb, obserwacje nauczycieli, opinie rodziców, stopień zadowolenia uczniów w klasach wykazały, że częstotliwość zachowań niewłaściwych zmalała, chociaż zdarzają się nadal sytuacje trudne, nad którymi należy nadal pracować, zarówno w trybie indywidualnym, jak i całościowym.

       
     • Jak sprawdzono, czy osiągnięto cel?
      Szczególnie istotne informacje osiągnęliśmy poprzez badania ankietowe, a zwłaszcza badanie klimatu społecznego klasy z perspektywy uczniów klas 
      V - VI za pomocą pracy pisemnej „Jak mi się żyje w mojej klasie?”
      . Informacje zawarte w pracach pisemnych uczniów wskazują, że znacznie mniej jest zachowań niewłaściwych oraz, że są podejmowane działania zmierzające do tego, aby nikt nie pozostawał osamotniony na uboczu. Oczywiście blisko rok nieobecności dzieci w szkole oraz ich izolacja, sprawiły, że w chwili obecnej należy „dać im czas” na oswojenie się ze sobą, nacieszenie się wspólną obecnością i wzajemnymi relacjami.

       
     • W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu (czyli osiągnięto cel)?

      To, co zostało osiągnięte, we wrześniu i październiku 2020 roku nieco straciło na aktualności w chwili obecnej. Założony cel został osiągnięty, jednak uczniowie po powrocie do szkoły są bardzo spragnieni kontaktów ze sobą, rozmów, wspólnych żartów. Dlatego widoczne jest w ich zachowaniu: nadmierne rozluźnienie, częste rozmowy, przeszkadzanie podczas lekcji, nadpobudliwość, zbyt duży hałas podczas przerw, bieganie, nie słuchanie poleceń nauczycieli. Są także uczniowie, którzy są wycofani, cisi, zgłaszający problemy emocjonalne do wychowawców, psychologa
      i pedagoga. Dlatego uważamy, że pomimo osiągnięcia założonego celu w standardzie II należy kontynuować prace nad klimatem społecznym klas
      i całej szkoły.

       
     • Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu, to dlaczego?

      Długotrwała izolacja w domu, brak bezpośrednich kontaktów rówieśniczych, brak współpracy i współdziałania w grupach, wpływ izolacji na psychikę dzieci i młodzieży to czynniki, które w znacznym stopniu wpłynęły na  psychikę uczniów i dorosłych. Ostatnie miesiące były ciągłym wyzwaniem dla naszych organizmów. Nic więc dziwnego, że czujemy się po prostu gorzej – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Czasem potrzebne są drobne zmiany
      i modyfikacje nawyków, żeby nabrać sił i lepiej radzić sobie z codziennością.

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ewaluacja zadań
      

      

     Nazwa zadania

      

      

     Kryterium sukcesu

      

      

     W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?

      

      

     Czego nie udało się zrobić
     i dlaczego?

      

     Wdrożenie do realizacji w szkole programów
     i zajęć warsztatowych
     z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego

      

     • 90% uczniów klas VII i VIII weźmie udział w warsztatach UNPLAGGULD 
      w ramach realizowanego programu.
     • 90% uczniów klas VII będzie uczestniczyć
      w lekcjach
      o AIDS/HIV
     • 80% uczniów klas VII-VIII będzie realizować program „Trzymaj formę”


      

      

      

      

     • 85% uczniów klas
      I – III obejrzy  teatrzyk profilaktyczny

      

     • 90% uczniów klas VIII będzie uczestniczyć
      w programie profilaktycznym HIV/AIDS
     • 80% uczniów klas VIII oraz dzieci
      z oddziałów przedszkolnych wezmą udział
      w konkursie plastycznym „Wyłącz hejt – włącz siebie”

      

     • 80% uczniów klas VIII będzie uczestniczyć
      w spotkaniach
      z seksuologiem

     90% uczniów klas VII i VIII uczestniczyło  w 12 – godzinnym cyklu zajęć warsztatowych prowadzonych przez zaproszonych do szkoły specjalistów (program profilaktyki uniwersalnej).

     95% uczniów klas VII wzięło udział w lekcjach dotyczących profilaktyki AIDS/HIV. Uczniowie tych klas wykonali plakaty dotyczące omawianego zagadnienia, które zostały wyeksponowane w gabinecie biologicznym. 

      

      

     Założone kryterium 80% uczniów zrealizowało następująco tematykę programu „Trzymaj formę”:

      

     - Polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów.

     - Skutki odchudzania.

     - Rola aktywności fizycznej.

     - Co znajdziemy na etykietach produktów spożywczych.

     - Zasady prawidłowego odżywiania. Piramida żywienia.

     - Szkodliwości wynikające z palenia papierosów.

     - Choroby cywilizacyjne - otyłość.

     - „Każdy jest kowalem swojego losu” – tworzymy makietę Talerza Zdrowia.

     - Rozkodowujemy etykiety i jesteśmy świadomymi konsumentami.

     - Poznajemy rolę aktywności fizycznej.

     95 % uczniów klas I-III obejrzało spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej „Magiczne słowa” https://youtu.be/zk)wYSoDeSE
     oraz „Smartfon jak narkotyk”  https:/liblink.pl/qcRe27W8ZG


     Uczniowie klas VIII brali udział w programie profilaktycznym HIV/AIDS - zrealizowano w formie zdalnej.

      

     W szkole zorganizowano spektakle teatralne dla wszystkich uczniów, dotyczące samookaleczenia, cyberprzemocy, hejtu, nikotyny
     i e-papierosów.

      

     Wyróżnienie dla grupy przedszkolnej „0a” za udział w konkursie.

      


     90% uczniów klas VIII  wzięło udział w spotkaniach z seksuologiem w szkole. Na wrzesień 2021 r. zaplanowano cykl spotkań dla obecnych klas VII.
      

      

      

      

      

      

     Program „Trzymaj formę” realizowany był w naszej szkole już w ubiegłym roku. Ze względów związanych z sytuacją pandemiczną Program krajowy został zawieszony przez organizatora. Jednak jego elementy zostały zaadoptowane przez nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji w formie zdalnej z dziećmi i młodzieżą.

     Przeprowadzenie zajęć ruchowych dla rodziców ich dzieci
     zastosowaniem elementów metody
     W. Sherborne - 
     (propozycja 
     budowania  właściwych relacji z dzieckiem, aktywne spędzanie wolnego czasu)

     • 50% rodziców dzieci klas I – III SP weźmie udział 
      w zajęciach ruchowych ze swoimi dziećmi
      domu.

      

     50% rodziców dzieci klas I – III organizowało w domu  zajęcia ruchowe ze swoimi dziećmi na podstawie linku do filmiku instruktażowego wysłanego do rodziców.  Poznali korzyści płynące ze wspólnej zabawy oraz metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,  jako jednego ze sposobów stymulowania rozwoju dziecka i nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych). Do projektu włączyło się również ok. 75% % rodziców dzieci  z oddziałów przedszkolnych.

      

      

     Organizowanie spotkań uczniów, rodziców, nauczycieli
     i pracowników niepedagogicznych związanych z tradycjami integracji szkolnej, społecznej.

     • 85% uczniów,
      90 % nauczycieli weźmie udział działaniach związanych
      z tradycjami
      i zwyczajami szkoły.

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

     • Udział w gminnych obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
      z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie gminy.

      

     85% uczniów, 95% nauczycieli brało aktywny udział w organizowanych w szkole działaniach związanych z tradycjami integracji szkolnej;

     Dla 95% dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowano:
     Święto Szkoły - stacjonarnie

     Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - online

     Akcja „Karmy paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy dostarczanej przez rodziców i dzieci do wyznaczonego pomieszczenia w szkole.

     Zbiórka środków na rzecz dziecka w Kenii – „Adopcja na odległość” - stacjonarnie

     Akcja „Razem na święta” – stacjonarnie (oddziały przedszkolne).

     Organizacja działań związanych ze świętami Bożego Narodzenia
     (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) –koncert wigilijny w przedszkolu, fotorelacja)

     Działania edukacyjno-pomocowe UNICEF, PAH

     Organizacja Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – gazetka, informacja na stronie szkoły).

     Organizacja Światowego Dnia Wody (działania stacjonarne w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III oraz zdalnie dla starszych).

     Organizacja Dnia Babci i Dziadka (koncerty w grupach przedszkolnych, fotorelacje).

     Organizacja Dnia Ziemi -  zdalnie i stacjonarnie
     w oddziałach przedszkolnych.

     Organizacja Dnia Matki i inne -  zdalnie i stacjonarnie
     w oddziałach przedszkolnych.

     Zaangażowanie rodziców w działania było możliwe tylko w formie zdalnej

     W ramach godzin wychowawczych dla klas starszych zrealizowano projekt PAH „Godziny wychowawcze ze światem”.     W ramach święta zorganizowano spotkanie warsztatowe dla uczestników WTZ w Trzebiatowie pn: „Zdrowo jem, żyję aktywnie” – prezentacja multimedialna, omówienie zagadnień.

      

      

      

      

      

      

      

      

            

      

      

      


      

      

     Zrealizowano bez udziału uczniów, ze względu na obostrzenia związane z Covid-19.

      

     • 80% dzieci
      z oddziałów przedszkolnych będzie uczestniczyć

      zajęciach dedykowanych rodzicom, dziadkom
      z wykorzystaniem komputera.

     Zorganizowano  internetowe koncerty  dla rodziców i dziadków, z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca - fotorelacje lub filmiki z koncertów zostały wysłane do 100% rodziców i dziadków dzieci.

     Zorganizowano też warsztaty kreatywne dla rodziców w formie zdalnej.

      

      

      

     • 90% dzieci
      z oddziałów przedszkolnych będzie uczestniczyć
      w różnorodnych zajęciach integrujących grupy rówieśnicze

     95% dzieci uczestniczyło w zorganizowanych imprezach i akcjach.

     W oddziałach przedszkolnych zorganizowano:
     - Dzień Zdrowego Przedszkolaka,
     - Dzień Kolorowych Dni,               
     - Dzień Edukacji Narodowej,
     -Dzień postaci z bajek,
     - Dzień Pluszowego Misia,

     - Dzień wody,

     - Dzień Ziemi,

     - Dzień Pszczół
     - udział dzieci w przedstawieniach teatralnych z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa w ramach grup przedszkolnych oraz online.

      

      


     W zakresie STANDARDU III – Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

     Cel: Zdrowo się odżywiamy, dbamy o kondycję fizyczną, podejmujemy inicjatywy na rzecz zdrowia własnego i innych.

     • Kryterium sukcesu:  
      Zwiększenie do 90% świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych dotyczącej prawidłowych nawyków żywieniowych, zdrowia i zdrowego stylu życia. Dzięki podjętym działaniom nastąpi:
     • Poprawa relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.
     • Poprawa umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych, współpracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, negocjowania oraz radzenia sobie ze stresem.
     • Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.
     • Wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi  czyli   społecznością szkolną oraz lokalną.
     • Wzmocnienie umiejętności  planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie.

      

     • Sposób sprawdzenia czy osiągnięto sukces:
      Wyniki ankiet prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli, wywiady z pedagogiem i psychologiem, pracownikami obsługi, rodzicami uczniów, obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że sukces został osiągnięty w 90%. Niektóre aspekty wymagają jeszcze dalszej pracy.

      

     • Jak sprawdzimy, czy cel został osiągnięty? Analiza wyników ankiet,  wpisy do dzienników i na stronę internetową szkoły, zaangażowanie w podejmowane działania oraz stopień zadowolenia dzieci i dorosłych wskazują, że cel został osiągnięty. Natomiast skutki izolacji oraz braku możliwości wykonania w praktyce  niektórych działań obligują nas do przełożenia planów na nowy rok szkolny i ich kontynuacji.

      

     • Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Dowodem na to, czy cel został osiągnięty jest dokonana autoewaluacja działań.

      

      

      

      

     ZADANIA

     Nazwa zadania

     Kryterium sukcesu

     W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?

     Czego nie udało się zrobić i dlaczego?

     Zorganizowanie dla uczniów zajęć z zakresu  wdrażania zdrowego stylu życia,  właściwego korzystania
     z telefonu komórkowego
     i  komputera w domu

      

     80% uczniów weźmie udział w zajęciach klasowych związanych
     z tematem.

     80% uczniów korzystało ze wsparcia w tym zakresie poprzez rozmowy z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem (zdalnie i stacjonarnie).

     W ramach godzin wychowawczych dla klas starszych zrealizowano projekt PAH „Godziny wychowawcze ze światem”:

     • Skąd moc cyberprzemocy?
     • Kto jest sprawcą cyberprzemocy?
     • Jak działa nasz umysł?
     • Moja przyszłość zależy ode mnie. Moje działania, mój sukces.
     • Co znaczy być odpowiedzialnym za hejt?

     Ponadto:

     • Nie zmarnuj sobie życia – przyczyny i skutki uzależnień.
     • Niepowtarzalny klimat szkoły zależy też ode mnie – możliwości aktywnego tworzenia klimatu szkoły poprzez działalność w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, przedmiotowych itp.
     • Jak bezpiecznie korzystać z telefonu? Ustalamy zasady.
     • Dbam o zdrowie. Tworzymy tablicę na temat zdrowego stylu życia na aplikacji padlet –https://padlet.com/koniorki/cby4kyebc2efolsp

      

     90% uczniów będzie aktywnie spędzać przerwy śródlekcyjne.

     Organizacja przerw była prowadzona w zakresie bardzo ograniczonym, ze względu na nieobecność dzieci w szkole.

     W czasie pobytu przedszkolaków i  uczniów klas I-III organizowano zajęcia  na świeżym powietrzu: spacery, gry i zabawy ruchowe w małych grupach lub odstępach korzystanie 
     z siłowni zewnętrznej z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa, zabawy na śniegu.

     Zorganizowano akcję „PRZERWA NA CZYTANIE” – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”, w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom”.

      

      

     100% uczniów klas VII zrealizuje tematykę związaną z higieną
     i profilaktyką chorób układów człowieka

     ( w szczególności układu nerwowego i szkodliwego wpływu nadużywania komputera i telefonu,
     w tym o negatywnych skutkach zdrowotnych
     (depresje, nerwice, uzależnienia).

      

     Biologia:
     Zrealizowano w 100% podczas lekcji biologii, przyrody, godzin wychowawczych, WOS, wychowania fizycznego, EDB, fizyki zgodnie z programem nauczania metodami, aktywizującymi z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

     Udział uczniów w programie TV emitowanym na żywo.

     Udział uczniów w klasowym konkursie plastycznym: https://spmrzezyno.edupage.org/album/).

     Realizowane tematy w ramach lekcji biologii:

     1. Wady postawy i układu kostnego, urazy układu szkieletowego.  Pierwsza pomoc
      w przypadku zwichnięcia, skręcenia. Rodzaje złamań. Wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie aparatu ruchu.
     2. Higiena odżywiania i choroby układu pokarmowego, a w szczególności:
     • Zbilansowana dieta, dostosowanie ilości dostarczanych kalorii w zależności od płci, wieku, rodzaju wykonywanej pracy, pory roku.
     • Dieta wegetariańska.
     • Obliczanie z uczniami wartości wskaźnika BMI.
     • Omówienie piramidy zdrowego odżywiania się i stylu życia.
     • Choroby układu pokarmowego (bakteryjne, wirusowe, zatrucia substancjami chemicznymi oraz wynikające z niezdrowego stylu życia) i ich profilaktyka.
     1. Budowa i choroby wywołane przez wirusy. Profilaktyka chorób wirusowych. Odniesienie do panującej w świecie pandemii wywołanej wirusem COVID – 19 (realizowane w klasie V).
     2. Higiena i choroby układu krwionośnego. Wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej diety na funkcjonowanie układu krwionośnego. Czynniki zwiększające ryzyko powstawania chorób układu krążenia (realizowane w klasie VII).
     3. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. Sposoby nabywania odporności. Co to jest szczepionka i kiedy się ja stosuje (nawiązanie do sytuacji epidemicznej w kraju).
     4. Higiena i choroby układy krwionośnego:
     1. Czynniki sprzyjające rozwojowi chorób układu krwionośnego
     2. Czym jest cholesterol – jego działanie na układ krwionośny
     3. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków i krwawienia
     4. Choroby układu krążenia takie jak: miażdżyca, niedokrwistość, białaczka, nadciśnienie tętnicze. Tu omawialiśmy przyczyny tych chorób, objawy. Leczenie i najważniejsze – profilaktykę.

     2. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

     a)  Wytwarzanie odporności wrodzonej i nabytej (również w kontekście Covid -19)

     1. Różnego rodzaju alergie (źródła, testy alergiczne, sposoby leczeni
     2. Odporność w kontekście transplantacji

     3. Higiena i choroby układu oddechowego.

     1. Omówienie takich chorób jak: grypa, angina, gruźlica, rak płuc, Covid – 19. Przyczyny tych chorób, objawy, leczenie, profilaktyka, a także znaczenie szczepionek w walce z chorobami zakaźnymi)
     2. Wpływ szkodliwości palenia tytoniu na układ oddechowy
     3. W jaki sposób możemy poprawić kondycję i wydolność oddechową naszych płuc.

     4.Higiena i choroby układu wydalniczego.

     1. Omówiliśmy takie choroby jak: zakażenie dróg moczowych, kamica nerkowa
     2. Analizowaliśmy skład moczu osoby zdrowej i chorej.
     3. Omówiliśmy na czym polega dializa. Jakie znaczenie ma w przypadku niewydolności nerek.

      

      

     80% uczniów klas I – III weźmie udział w akcji  „Jestem widoczny, jestem bezpieczny- świecimy przykładem

     80% dzieci z klas I-III oraz 90% dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyło w projekcie  „Jestem widoczny, jestem bezpieczny- świecimy przykładem” prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

      

      

     85% dzieci z oddziałów przedszkolnych będzie uczestniczyć w Przedszkolnym Programie Zdrowia Jamy Ustnej
     i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy - marchewkę ”

      

     W programie PPSSE w Gryficach uczestniczyło 100%  dzieci z oddziałów przedszkolnych. Realizowaliśmy cztery bloki tematyczne, przekonując dzieci, jak ważne dla człowieka jest mieć zdrowe zęby. Podczas realizacji programu dzieci dowiedziały się, jak powstaje próchnica i co zrobić, żeby jej uniknąć. Przedszkolaki brały czynny udział w prawidłowym myciu zębów po śniadaniu i obiedzie. Szczególny nacisk został położony na sposób mycia zębów, długość ich mycia i częstotliwość. Rozmawialiśmy o pokarmach wywierających pozytywny wpływ na uzębienie oraz do kogo się udać, gdy zaczyna boleć ząb. Gościliśmy w naszej szkole stomatologa, który wyjaśnił jak myć prawidłowo zęby, jak często i jak długo. Dodatkowo wprowadziliśmy do jadłospisu raz w tygodniu surową marchewkę, która była uzupełnieniem diety i wpływała korzystnie na poprawę nawyków żywieniowych. Do realizacji programu włączyliśmy również rodziców, którzy przyczynili się do rzeczywistych efektów programu poprzez tworzenie wzorca osobowego.

     Podsumowaniem programu był QUIZ „Zdrowe zęby mamy - marchewkę zajadamy” Reasumując zdobyte wiadomości praktyczne i teoretyczne, w którym brały udział wszystkie dzieci z trzech grup przedszkolnych. Każda grupa zdobyła nagrody rzeczowe,
     a każde dziecko otrzymało dyplom uczestnictwa w programie.

      

      

     100% uczniów będzie realizować podstawę programową edukacji zdrowotnej oraz weźmie udział w  projektach dot. edukacji zdrowotnej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      


     100% uczniów realizuje edukację zdrowotną zapisaną w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów

      

     100% dzieci z oddziałów przedszkolnych  realizowało zagadnienia z podstawy programowej:

     • „Droga do przedszkola, bezpieczeństwo na drodze”;
     • „Chory kolega";
     • „Prowadzimy zdrowy tryb życia";
     • "Czystość to zdrowie";
     • "Mam zdrowe zęby";
     • "Jestem zdrowy jak ryba".
     • „Kiedy mamy katar”
     • „Co służy do mycia”
     • „Czyste ręce mam, bo je myję sam”
     • „Do czego są potrzebne serwetki”
     • „ Ulubione zabawy”
     • „Wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu”
     • „Co robimy w ciągu dnia”

      oraz brało udział w projektach i miniprojektach:
     • Projekt edukacyjny "Przedszkolak w świecie technologii".
     • Projekt edukacyjny „Dzieciaki Mleczaki”.
     • Projekt „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”.
     • "Piję sok przez cały rok" – zdalnie
     • „Światowy dzień mycia rąk”
     • "Zdrowie na talerzu" – warsztaty dla dzieci
     • Kto jada sałatki jest piękny i gładki”- zdalnie
     • „Dzień uśmiechu”
     • „Dzień chłopaka”
     • "Światowy Dzień Orderu Uśmiechu
     • Lekcja ekologii
     • "Bezpieczne ferie" - prezentacja dla dzieci,  https://www.youtube.com/watch?v=gGM7XTatoEI
     • "Bezpieczne ferie" - pogadanka. Uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
     Wychowanie fizyczne:
     Trudny okres pandemii i konieczność realizacji zajęć z wychowania fizycznego w formie online nie było łatwe. Wykorzystując fakt pozostawania dzieci w domu nauczyciel wychowania fizycznego w pełni zrealizował dział z podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej. Uczniowie klas IV – VIII poznali treści dotyczące piramidy żywienia i aktywności fizycznej. Zostali zapoznani ze znaczeniem aktywności fizycznej i jej wpływem na nasze zdrowie. Poznali jaki wpływ i znaczenie mają poszczególne partie mięśniowe na nasze prawidłowe funkcjonowanie. Otrzymali zestawy ćwiczeń na mięśnie brzucha, bioder, grzbietu, klatki piersiowej, a także ćwiczenia kształtujące siłę rąk i nóg,
     z omówieniem metodycznym. Przeprowadziłam pogadanki na temat roli i znaczenia ćwiczeń oddechowych, rozciągających. Dzieci otrzymały również zestawy ćwiczeń możliwe do wykonania w domu. W ramach realizacji treści z zakresu zdrowego odżywiania uczniowie dowiedzieli się, jaki jest wpływ produktów spożywczych na nasze zdrowie, z podziałem na produkty: zbożowe, mleko i produkty mleczne, białkowe, tłuszcze, warzywa i owoce. Rozmawialiśmy o znaczeniu wody i prawidłowym nawadnianiu. Po realizacji tematów z zasad zdrowego odżywiania uczniowie potrafili wskazać produkty zawierające białko, wapń, węglowodany, witaminy, błonnik, a także opowiedzieć o ich znaczeniu w prawidłowym odżywianiu. Poruszaliśmy tematy dotyczące zasad higieny osobistej oraz doboru stroju sportowego do warunków pogodowych i wykonywanych ćwiczeń - pogadanki. Rozmawialiśmy na temat zachowania w razie wypadku podczas zajęć ruchowych. Uczniowie otrzymali propozycję gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Poznali ćwiczenia z akcentem na korektywę postawy ciała z wykorzystaniem przyborów typowych i nietypowych.
     Starsi uczniowie zapoznali się z zaburzeniami stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem - anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość, niedobór masy ciała. Utrwalano wiadomości dotyczące składników odżywczych - ,,Talerz zdrowia”. Przeprowadzono pogadankę na temat aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie, przedstawiono różne formy aktywności fizycznej. Wyjaśniono czym jest stres i jakie są sposoby radzenia sobie z nim. Uczniowie możliwość przedstawienia własnych propozycji radzenia sobie ze stresem. Omówione zostały nowoczesne formy aktywności fizycznej, umiejętności organizacji zabaw i gier na świeżym powietrzu. W ramach zajęć zrealizowane zostały tematy dotyczące edukacji konsumenckiej - jak nie marnować żywności, jakie informacje zawiera etykieta produktu spożywczego, prawa konsumenta. Uczniowie otrzymali zestawy ćwiczeń wzmacniających mięśnie grzbietu, brzucha, rąk, nóg, ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała, z omówieniem metodycznym. Omówiono rolę ćwiczeń relaksacyjnych i rozciągających. Dokonaliśmy oceny propozycji rozkładu dnia.

     Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w profesjonalnej hali sportowej Mrzeżyńskiego Centrum Sportu, w terenie leśnym, na plaży, na boisku szkolnym,
     w środowisku (biorąc pod uwagę wyjazdy na zawody).
     Część uczniów trenuje w klubach sportowych, np.: w
     Klubie Miłośników Motoryzacji SM Enduro - Motocross Gryfice – EMG Arena, Sportowym Klubie Morote - Głowaczewo (karate), Klubie Sportowym Piłki Nożnej „Orzeł Mrzeżyno”, Klubie Pływackim” Deptka”
     w Kołobrzegu, pole dance i aerial hoop „ID Centrum Aktywności” w Kołobrzegu (taniec akrobatyczny).     Edukacja dla bezpieczeństwa:

     Zrealizowano następujące tematy z podstawy programowej w zakresie edukacji zdrowia:
     Tematyka:

     1. Zapoznanie z środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej.
     2. Przyczyny i postępowanie podczas ataku terrorystycznego i bombowego.
     3. Spędzanie czasu wolnego. Zachowanie w Narodowych Parkach.
     4.  Zapoznanie z pojęciami : wypadek, katastrofa. Omówienie przyczyn wypadków drogowych. Postępowanie.
     5. Zasady postępowania podczas pandemii.
     6. Pierwsza pomoc- Rana i rodzaje ran.
     7. Pierwsza pomoc- Bandażowanie kłosowe przedramienia, dłoni i czepiec Hipokratesa. Pokaz, prezentacja.
     8. Pierwsza pomoc - Zapoznanie z algorytmem resuscytacji u osoby dorosłej, dziecka.
     9. Pierwsza pomoc  - Testy obejmujące zagadnienia pierwszej pomocy.
       

     Metody pracy:
     - Prowadzenie lekcji online, rozmowy, omówienie zagadnień, filmy edukacyjne, prezentacje.


     Wychowanie do życia w rodzinie:
     Wymagania ujęte w tym bloku są uwzględnione w programie nauczania. Szczegółowe treści to:
      -Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
      - Macierzyństwo i ojcostwo.
     - Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.
     - Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
     - Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. - - Akceptacja i szacunek dla ciała.
     - Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne tempo
        rozwoju.
     - Higiena okresu dojrzewania.
     - Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
     -  Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy,
        współpraca, empatia. - Odpowiedzialność za własny rozwój. Samowychowanie.

     Stopień realizacji treści zależy od wieku i dojrzałości psychofizycznej uczniów. Każdy z tematów omawiany jest na odrębnych zajęciach, także z podziałem na grupy chłopców
     i dziewcząt.
     Metody prowadzenia zajęć to: pogadanka uzupełniona filmami edukacyjnymi, dyskusja, heureza, mapa myśli.

     Nauczyciel brał udział we wszystkich szkoleniach redy pedagogicznej dotyczących realizacji bloku edukacja zdrowotna. Pomagał uczniom w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, zrozumieniu, czym jest zdrowie i jak należy
     o nie dbać oraz w rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

     Fizyka:

      

     • Ciśnienie atmosferyczne i jego wpływ na nasze samopoczucie.
     • Prawo Archimedesa a pływanie ciał (jako przykład unoszenie się ciała na powierzchni wody w basenie, jak utrzymywać się na powierzchni wody).
     • Dynamika punktu materialnego – co dzieje się z ciałem fizycznym gdy działają na nie siły zewnętrzne? (zderzenia, pęd, prędkość, swobodny spadek, odrzut). Funkcji pasów bezpieczeństwa w kontekście bezwładności punktu materialnego.
     • Rola przyczepności i tarcia dla bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami – rozmowa z uczniami na temat roli właściwego obuwia na terenie szkoły w kontekście bezpieczeństwa.
     • Skąd ludzie mają energię do działania? – omówienie roli wysiłku i właściwego odżywiania w kontekście posiadanej i wydatkowanej przez człowieka energii wewnętrznej.
     • Dlaczego nagłe, duże różnice temperatur są niebezpieczne? – przewodnictwo cieplne w kontekście poparzeń i hipotermii.
     • Rola56+
     •  przewodników i izolatorów termicznych oraz elektrycznych w technice i budownictwie.
     • Jak bezpiecznie korzystać z prądu? - lekcja dotycząca bezpiecznego używania prądu w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka”.
     • Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.
     • Czym jest hałas, jaki ma wpływ na zdrowie i jak możemy mu przeciwdziałać?
     • Przyczyny i skutki wad wzroku. Rola układu soczewek w przeciwdziałaniu wadom wzroku.

     Przyroda:
     W okresie jesienno-zimowym uczeń poznaje zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, dojrzewania i bezpieczeństwa, problematyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa w domu i poza nim:

     1.Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

     Budowa i funkcjonowanie układów: pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, ruchu, nerwowego i rozrodczego. Higiena układów: pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, ruchu, nerwowego i rozrodczego.

      Rola i współpraca wybranych narządów zmysłów.

     Zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania płciowego.

     2. Odkrywamy tajemnice zdrowia  

     Negatywny wpływ wybranych organizmów (zwierząt, roślin, grzybów, bakterii) i wirusów na zdrowie człowieka. Choroby zakaźne. Choroby pasożytnicze. Drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka. Higiena żywności i higiena przygotowywania posiłków. Zasady prawidłowego odżywiania.

      Higiena skóry, włosów, paznokci, odzieży oraz jamy ustnej. Zdrowy styl życia. Odpoczynek aktywny i bierny. Bezpieczeństwo podczas wypoczynku. Bezpieczeństwo w domu i poza domem. Niebezpieczne substancje w naszym otoczeniu i znaczenie symboli zamieszczanych na opakowaniach środków chemicznych. Trujące rośliny domowe i dziko rosnące. Zwierzęta jadowite. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Uzależnienia od alkoholu, nikotyny, środków zmieniających świadomość, Internetu i ich skutki. Zachowania asertywne w różnych sytuacjach.

     Religia :
     Na lekcjach religii, zgodnie z nauczaniem Kościoła na temat wypływającego z V Przykazania Dekalogu, jak również z ogólnej zasady poszanowania życia ludzkiego, uczniowie nieustannie wdrażani są do wrażliwości na sprawy szacunku do swojego życia i zdrowia. Motywowani są do dbania o nie, jako o dar i zadnie otrzymane od Boga.

      

      

      

      

     Godziny wychowawcze, akcje:

     W klasach I-III zrealizowano:

     • Omówienie z uczniami zasad zdrowego odżywiania „10 zaleceń dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. dr. med. A. Szczygła w Warszawie”- (wiadomości wysłane w dzienniku elektronicznym)
     • Przypomnienie procedur bezpieczeństwa - Covid 19 – podczas zebrań z rodzicami a także uczniom w klasach (Wpis w dzienniku elektronicznym)
     • Spędzanie przerw przez dzieci na świeżym powietrzu. Korzystanie z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, gry i zabawy ruchowe.
     • Udział w Święcie Patrona Szkoły - organizacja zajęć na świeżym powietrzu malowanie kredą na boisku orderu uśmiechu (wpis na stronie szkoły, zapis tematu w dzienniku lekcyjnym)
     • Lekcja na temat zdrowego odżywiania w klasie II. Temat zapisany w dzienniku elektronicznym. Przybliżenie wiadomości na temat właściwego odżywiania. Uświadomienie roli witamin w odżywianiu. Poznanie produktów roślinnych,
      zwierzęcych zawierających witaminy A,C i D.
     • Udział w wydarzeniu kształtującym świadomość ekologiczną dzieci „Ratujmy Ziemię. Co zagraża ludziom i środowisku?” (wpis w dzienniku elektronicznym, notatka na stronie szkoły).
     • „Jak organizować swój wolny czas, jaką formę wypoczynku wybrać” – klasa VI b – rysunki uczniów.
     • Zajęcia o emocjach, rozwiązywaniu problemów rodzinnych, społecznych, nawiązywaniu relacji interpersonalnych – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
     • 24 listopada - Obchody Dnia Buraka (poznanie właściwości zdrowotnych buraka, wykonanie potraw, soków, koktajli z buraka) - wpis na stronie szkoły, zdjęcia.

      

     W klasach IV-VIII zrealizowano:
      

     • Właściwego odżywiania się.
     • Przestrzeganie bilansu energetycznego i wodnego.
     • Spożywanie dużych ilości warzyw i owoców.
     • Ograniczenie spożycia tłuszczów i słodyczy, podjadania między posiłkami.
     •  Uświadomienie znaczenia podejmowania systematycznej aktywności fizycznej.
     • Prowadzenia czynnego trybu życia, utrzymania aktywności fizycznej.
     • Aktywnego uczestniczenia w lekcjach WF.
     • Umiejętnego ograniczania skutków stresu.
     • Poznajemy procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
     • Dobre słowo leczy smutek - okazywanie serdeczności i wsparcia.
     • Jak bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu.
     • Cyber - przemoc oraz bezpieczne korzystanie z sieci.
     • Nałogi, nawyki - NIE! Zdrowy styl życia - TAK! Szkoła Promująca Zdrowie.
     • Potrafię rozsądnie korzystać z telefonu komórkowego i forów społecznościowych - przemoc w sieci
     • Mój wpływ na otaczający świat, a współzależność ze światem… WODA - Słów więcej o ekologii i Promocji Zdrowia.
     • Dbamy o to, co jemy! - 7 kwietnia - Dzień Światowej Organizacji Zdrowia i wszystkich Pracowników Służby Zdrowia.
     • 22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi 2021r. – „Przywróć naszą Ziemię”.
     • Tolerancja - czym jest? Samotni wśród ludzi – jak pomóc tym, którzy są odrzuceni?

      

     Klasa specjalna zrealizowała:
      

     • Spędzamy czas wolny: uczymy się bawić i wypoczywać zdrowo i bezpiecznie - rozmowa z uczniem.
     • Elementy treningu umiejętności społecznych: doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków. Owoce i warzywa na talerzu. Przygotowanie prostej potrawy z buraczków.
     • Dzień praw dziecka. Mam prawo do...  Samodzielna praca plastyczna do wybranego przez dziecko prawa z zaprezentowanej Konwencji o prawach dziecka.
     • Dzień życzliwości i pozdrowień. Wykonanie plakatu z wykorzystaniem szablonu drzewa oraz kolorowych, papierowych listków z "dobrym słowem".
     • Mój przyjaciel Miś. Nauka piosenki z układem tanecznym. Zajęcia ruchowe przy muzyce.

      

      

      

     Na zajęciach specjalistycznych realizowano:

     Zajęcia z psychologiem:

      

     • “Dziesięć paluszków mam, o wszystkie dbam” – zasady higieny
     • “W kręgu emocji” – rozpoznawanie. Nazywanie emocji, adekwatne reagowanie
     • “Brokuł, kto to taki?” – odżywianie
     • “Tańczę, śpewam, spaceruję” – aktywność fizyczna, spędzanie czasu wolnego
     •   Zajęcia z elementami mindfulness
     • “Warzywa I owoce – moi przyjaciele” – zdrowe odżywianie
     • „W kręgu emocji” – rozpoznawanie, nazywanie emocji, adekwatne reagowanie,   
         radzenie sobie z emocjami
     •  „Aktywne spędzanie wolnego czasu”
     • „Jak mam się z tym, kim jestem?” – samoocena
     • „Jak to, co myślą, czują i robią jedni ludzie, wpływa na to, co robią, myślą i czują inni  
        ludzie?”
     • „Jak mam się z tym, kim jestem?” – samoocena
     • Rozmowy grupowe i indywidualne z uczniami online.

     Szkolenia zewnętrzne dla uczniów:

     „Depresja” – klasy VII – VIII https://youtu.be/VmTL5iXD1Es

     Zajęcia z pedagogiem:

     • Opracowanie z psychologiem ankiety dla uczniów kl. IV – VIII „Samopoczucie
      w czasie nauki zdalnej”, przygotowanie wniosków, przedstawienie radzie pedagogicznej.
     • Prowadzenie rozmów z uczniami na temat zdrowego trybu życia, uwrażliwiania na potrzeby innych.
     • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczniów  o tematyce zdrowotnej do wykorzystania na zajęciach dodatkowych (krzyżówki, rebusy, gry edukacyjne, ukryte wyrazy…).
     • Organizowanie szkoleń rady Pedagogicznej w ramach WDN.
     • Realizacja tematyki dotyczącej występowania agresji i wynikających z niej kosekwencji oraz szkodliwości nieprawidłowego wykorzystania komputera – stron internetowych i portali społecznościowych.
       

     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów kl. V - VII:
      

     • Poznajemy się. Moje wady i zalety.
     • Uczymy się akceptować innych od nas.
     • Kim chciałbym być w przyszłości? - rozmawiamy o swoich planach.
     • Uczymy się asertywności.
     • Poznajemy sposoby radzenia sobie ze złymi emocjami.
     • Komunikacja interpersonalna- poznajemy zasady właściwej komunikacji.
     • Poznajemy typy osobowości.
     • Budujemy poczucie własnej wartości.
     • Chciałbym być dobrym przyjacielem, jak należy się zachowywać?
     • Rozmawiamy na temat: Czy praca i nauka są ważne w życiu człowieka?
     • Rozmawiamy o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Jak reagować na cyberprzemoc.
     • Rozmawiamy o miłości.
     • Uczymy się mówić dobrze o innych.
     • Rozmawiamy o sposobach motywacji do nauki.
     • Poznajemy sposoby rozwiązywania konfliktów.
     • Poznajemy sposoby jak radzić sobie w trudnej sytuacji.
     • Zagrożenia współczesnego świata
     • Rozmawiamy o depresji. Jakie są jej przyczyny, objawy, gdzie szukać pomocy?
     • Rozmawiamy o potrzebach człowieka.
     • Rozmawiamy o marzeniach.
     • Rozmawiamy o zdrowiu.
     • Rozmawiamy o swoich zainteresowaniach.
     • Rozmawiamy o depresji. Jakie są jej przyczyny, objawy, gdzie szukać pomocy?

      

     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów kl. III-IV:

     • Uczymy się skutecznego współdziałania w zespole, funkcjonowania w grupie, pracy na rzecz innych, niesienia pomocy, udzielania wsparcia innym.
     • Poznajemy siebie w oparciu o tekst opowiadania „Znam siebie” (Wielka Księga Emocji”).
     • Co to jest kompromis? - doskonalimy komunikację interpersonalną.
     • Różnice między potrzebami a przyzwyczajeniami - doskonalimy komunikację interpersonalną.
     • Kiedy masz problemy? – uczymy się je rozwiązywać na podstawie podanych różnych sytuacji rozwijających umiejętności społeczne.
     • Poznajemy osoby, które mogą pomóc w trudnych sytuacjach.
     • Mam naprawdę zły dzień – uczymy się jak poradzić sobie z tym.
     • Uczymy się uczciwości na podstawie opowiadania "Syn rybaka" (Wielka Księga Wartości).
     • Wymówki, wymówki – wskazujemy czy niektóre nasze usprawiedliwienia są wymówkami czy są uzasadnione
     • "Koleżanka z Internetu" - poznajemy czym jest cyberbulling - na podstawie historyjek rozwijających umiejętności społeczne.
     • Ćwiczymy asertywność - doskonalimy komunikację interpersonalną.
     • Uczymy się zapanować nad stresem – ćwiczenia.
     • Jak nauczyć się odporności na stres i radzenia sobie w trudnych sytuacjach? Czym jest życzliwość? -pracujemy w oparciu o tekst opowiadania „Stare tenisówki” (Wielka Księga Wartości).
     • Co to jest samoocena? – uczymy się podnosić samoocenę. Przygotowanie uczniom propozycji świątecznych kart pracy do wykonania.
     • „Potrafię się kontrolować” – poznajemy sposoby kontroli nad swoim zachowaniem i emocjami w oparciu o tekst opowiadania „Żółw i orzeł” (Wielka Księga Emocji).
     • Poznajemy odczucia estetyczne w oparciu o tekst opowiadania „Moja przyjaciółka Blenka” (Wielka Księga Emocji).
     • Czy jestem impulsywny? – poznajemy siebie w oparciu o tekst opowiadania „Pies don Rodriga” (Wielka Księga Emocji”).
     • Poznajemy gniew w oparciu o tekst opowiadania „Słoń i bóg deszczu”. Rozmawiamy o relacjach opartych na gniewie.
     • Poznajemy strach w oparciu o tekst opowiadania „Dwóch odważnych krawców”.
     • Poznajemy smutek w oparciu o tekst opowiadania „Smutny malarz Notxa”.
     • Czym jest poczucie winy? – poznajemy emocje z tym związane w oparciu o tekst opowiadania „Kobieta z kamienia”
     • Co to znaczy być realistą? – pracujemy w oparciu o tekst opowiadania „Trzy ryby” (Wielka Księga Emocji).
     • Podejmujemy odpowiedzialne decyzje – pracujemy w oparciu o tekst opowiadania „Przypadek pana Paso”.
     • Poznajemy czym jest empatia? – pracujemy w oparciu o tekst opowiadania „Kiść winogron”.
     • Czy potrafimy okazywać wdzięczność? – pracujemy w oparciu o tekst opowiadania „Haarlem, wdzięczne miasto”.
     • Uczymy się dzielić emocje z innymi - pracujemy w oparciu o tekst opowiadania „Okno". Uczymy się pomagania, dzielenia się z innymi, poznajemy, kim jest wolontariusz.

      

     Zorganizowanie i przeprowadzenie w szkole warsztatów, szkoleń, spotkań i innych form dla nauczycieli, pracowników obsługi  i rodziców w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycielii samodoskonalenia

     90% nauczycieli
     i 80% pracowników niepedagogicznych weźmie udział w szkoleniach na temat świadomej profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego; będą wdrażać zdobyte wiadomości i umiejętności
     w praktyce.

     95% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach online Małopolskiego Centrum Profilaktyki:

      

     50% pracowników niepedagogicznych wzięło udział w spotkaniu online z dietetykiem.

     Szkolenia:

     • „Neurodydaktyka podstawą pracy skutecznego nauczyciela”
     • „O e-nauczaniu, czyli jak z sensem zorganizować naukę z uczniami?”
     • „E-Twining w procesie nauczania”
     • „Wykorzystanie platformy Learnings Apps do projektowania ćwiczeń multimedialnych na lekcje przedmiotowe”
     • „Wypalenie zawodowe i jego profilaktyka”

      

      

     90% nauczycieli
     oraz 50% rodziców weźmie udział w szkoleniu „Wady postawy u dzieci młodzieży” prowadzonym przez fizjoterapeutę

     Nie zrealizowano.

      

     Wszyscy wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele przedszkolni
     i edukacji wczesnoszkolnej poruszali z dziećmi i młodzieżą zagadnienia związane z prawidłową postawą i profilaktyką wad postawy.

     Spotkanie z fizjoterapeutą zostało przełożone na następny rok szkolny.

      

     90% nauczycieli będzie uczestniczyć
     w szkoleniach zewnętrznych

     Nauczyciele bardzo aktywnie realizowali zadania doskonalące warsztat ich pracy i podnosili swoje kwalifikacje zawodowe:

     • Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole”
     • „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”
     • „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”
     • „Edukacja zdrowotna w szkole”
     • „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne”.
     • „Emocji mam pełen dzban – czyli jak pracować z emocjami przy wykorzystaniu muzyki”
     • „Zachowania trudne u dzieci”
     • „Jak pracować z emocjami przy wykorzystaniu sztuki?”
     • „ Jak rozmawiać z uczniami o sytuacjach kryzysowych?”
     • „Pozytywna dyscyplina. Wielka siódemka, czyli jak wzmacniać ważne przekonania i budować umiejętności życiowe u dzieci”
     • „Jak u przedszkolaka budować kompetencje XXI wieku - drogowskazy zrównoważonego życia?”
     • Ruch i zdrowe żywienie w szkole
     • Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie”
     • Ryzykowne zachowania seksualne w okresie adolescencji cz. 1
     • Ryzykowne zachowania seksualne w okresie adolescencji cz. 2
     • Wpływ technologii cyfrowej na rozwój i ogólne funkcjonowanie dzieci i młodzieży
     • Normy społeczne metodzie treningu umiejętności społecznych
     • Jak zabezpieczyć zdrowie psychiczne i emocjonalne dziecka w czasie pandemii?
     • Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli
     • Efektywne e-nauczanie, czyli jak pracować z uczniami w sytuacji komunikacji zapośredniczonej?
     • „Wypaleni uczniowie. Emocje dzieci i młodzieży w pandemii”

      

     Organizacja konkursów 
     szkolnych dotyczących zdrowia, odżywiania, higieny, bezpiecznego wypoczynku, sportu

      

     50% uczniów weźmie udział w różnych  konkursach (praca samodzielna zgodnie
     z regulaminem konkursu w szkole).

      

     • Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas I-III.
     • Konkurs recytatorski "Dbam o zdrowie" w oddziałach przedszkolnych.
     • Zajęcia praktyczne w domu ucznia - zdrowe surówki, soki, sałatki. Uczniowie przygotowywali potrawy i prezentowali je za pomocą filmików przysyłanych do wychowawców.
     • Zawody sportowe na różnych szczeblach, za zgodą rodziców, w tym także zewnętrzne: zawody Cross Country o Puchar Polski III i IV Runda – uczeń klasy VI – 2 miejsce w klasie Junior 85 w klasyfikacji indywidualnej;
     • Uczennica klasy VIII – 2 miejsce w konkursie twórczości własnej.
     • w kategoriach: poezja i poezja śpiewana „To mi w duszy gra”.
     • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Muzyką malowane- muzyczne impresje w sztuce”.
     • Ogólnopolski konkurs plastyczny pt: „Muzyką malowane – muzyczne inspiracje w sztuce” – uczennica kl. II  -3 miejsce; wyróżnienie dla uczennicy kl. IV.
     • Powiatowy Konkurs Plastyczny „STOP COVID-19. Mamo, Tato – Zaszczep Się!,- wyróżnienia dla uczennic kl. II.
     • IX Ogólnopolski Turniej Karate w Świeciu – uczeń kl. VII – złoty medal w kategorii młodzików U13, uczeń otrzymał powołanie do reprezentacji Polski karate WKF
     • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Synapsik MEN” dla uczniów kl. I – III. Tytuł zwycięzcy – uczennica kl. I, tytuł zwycięzcy – 2 uczennice kl. II, troje laureatów z kl. III.

      

      

     Organizowanie profilaktycznych
     wywiadówek dla  rodziców w formie zdalnej

     60% rodziców
     weźmie udział
     w wywiadówkach profilaktycznych

      

     Zrealizowano:

      

      

     Przygotowanie
      i wdrożenie zajęć na temat poznania zasad zdrowego odżywiania

      

     95% uczniów będzie realizować wymienione zagadnienia podczas różnych zajęć.

     Zrealizowano:

     • Zajęcia  dla uczniów klas IV – VIII podczas których dzieci i młodzież poznały piramidę zdrowia, pojęcie porcji, zalecanej liczby porcji, zagadnienia związane z niemarnowaniem żywności, ochroną środowiska człowieka - ankiety MS Forms, ankiety w wersji papierowej.

      

      

     90 % uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych weźmie udział
     w spotkaniu
     z pielęgniarką szkolną
     na temat wartości odżywczych produktów nabiałowych w diecie ucznia.

     • Zajęcia zorganizowano, udział dzieci w zajęciach 100%.
     • Pielęgniarka szkolna prowadziła badania przesiewowe dla uczniów, okresowe kontrole wzrostu, wagi, BMI, czystości, udzielała pomocy w różnych sytuacjach zdrowotnych, zawsze służy radą i pomocą, współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami oraz rodzicami uczniów, uczestniczy w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

      

      

     90% dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 50% rodziców będzie uczestniczyć
     w zajęciach
     nt zasad zdrowego  odżywiania
     i profilaktyki zdrowia

     Rodzice dzieci przedszkolnych i klas I – III otrzymali od nauczycieli materiały informacyjne online nt:

     • poznawania zasad racjonalnego odżywiania, konieczności  spożywania                                                        urozmaiconych potraw (warzywa, owoce, nabiał),
     • stosowania szczepień ochronnych,
     • poddawania się badaniom profilaktycznym, w tym badaniu postawy ciała.                                                                                                                              Osiągnięto założone kryterium sukcesu.

      

     90% uczniów weźmie udział w szkolnych obchodach Światowego Dnia Wody (w ramach współpracy z UNICEF)

      

     Światowy Dzień Wody obchodzono w oddziałach przedszkolnych:

     • zajęcia w grupach przedszkolnych w formie prezentacji multimedialnej.  Dzieci dowiedziały się do czego potrzebna jest woda, kto potrzebuje wody, skąd bierze się woda, jak dużo jest jej na kuli ziemskiej,
     • dzieci brały również udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów), muzycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Wsłuchiwały się
      w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki. Poznały też drogę, jaką pokonuje woda zanim dostanie się do naszych mieszkań, a także podawały powody, dlaczego wodę należy oszczędzać. Na koniec zajęć wszystkie dzieci wykonały pracę plastyczną.

     Inne formy zajęć realizowane były w klasach starszych oraz przez Szkolny Klub Wolontariatu:

     • W ramach Światowego Dnia Wody w klasach VII i VIII przeprowadzono zajęcia projektowe PAH „Godziny wychowawcze ze światem”, dotyczące celowości obchodzenia tego święta oraz poznania zagadnienia wirtualnej wody. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela obliczali swój ślad wodny,
      a następnie wykonywali plakaty.
     • Do rodziców uczniów zostały wysłane informacje i na godzinie wychowawczej rozmawialiśmy o idei tego dnia  i konieczności dbania o zdrowie.
     • Poza tym w marcu na zajęciach z wychowawcą omawialiśmy jeszcze tematy:  „Epidemie, które zmieniły bieg historii” oraz „Jak i dlaczego zmienia się klimat?”.
      W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu wspólnie z członkami klubu oraz naszymi absolwentami przygotowaliśmy żonkile na akcję „Pola Nadziei”, które zostały dostarczone do Hospicjum w Kołobrzegu. W ramach lekcji przedmiotowych nauczyciele nawiązywali do tematyki poprzez wprowadzanie adekwatnych przykładów, ciekawostek, przypominając i utrwalając poznane wiadomości. Ciekawy w pracy z uczniami okazał się e-book Bazgrolących Belfrów „O wodzie… nie tylko tej z kranu” i zawarte w nim sketchnoty i karty pracy ujmujące temat wody przez pryzmat różnych przedmiotów szkolnych. W obchodach tego święta znacząco pomogły nam materiały zaproponowane przez Polską Akcję Humanitarną oraz propozycje działań opublikowane w grupie na facebooku  www.facebook.com/groups/dzienwodypah
     • Obchody Światowego Dnia Wody w naszej szkole wpisały się w działalność wielu grup: uczniów i nauczycieli, Szkolnego Klubu Wolontariatu, Zespołu Promocji Zdrowia.
     • Przygotowano informację na stronę internetową szkoły.
       

      

     Przygotowanie i wdrożenie zajęć kształtujących
     prawidłowe nawyki żywieniowe „STOP podjadaniu”

      

     85% uczniów
     klas I -VIII będzie uczestniczyć
     w zajęciach warsztatowych
     z udziałem DIETETYKA

     Zajęcia odbyły się w formie zdalnej. Część uczniów przebywających w domu (zajęcia hybrydowe) otrzymała link do spotkania, natomiast te dzieci, które były obecne w szkole oglądały spotkanie z wykorzystaniem tablic multimedialnych w klasach. Spotkanie zorganizowano dla uczniów klas III – VII. W zajęciach wzięło udział ok. 75% uczniów.

     Zajęcia podobały się uczniom.

     Założone kryterium sukcesu zostało osiągnięte w 75%.

     70% nauczycieli
     i innych pracowników szkoły oraz 25% rodziców weźmie udział w konsultacjach
     z dietetykiem

      

     Nie zrealizowano

     Ze względu na przepisy bezpieczeństwa zajęcia zostały przeniesione na nowy rok szkolny.

     Zorganizowanie  spotkań 
     z wychowawcami
     i psychologiem szkolnym na temat   właściwego gospodarowania czasem wolnym przez uczniów oraz  jego   znaczenie dla
     zdrowia

      

     80% dzieci i młodzieży weźmie udział
     w spotkaniach
     warsztatowych
     z psychologiem szkolnym i innymi nauczycielami

     W klasie VI przeprowadzono zajęcia z socjoteraputą z wykorzystaniem metod aktywnych: iskierka, burza mózgów, zajęcia plastyczne. Powstały ciekawe plakaty. Tematyka poruszana była także na zajęciach w ramach EDB, wychowania fizycznego, przyrody, biologii, godzinach wychowawczych. Podobne zajęcia zorganizowano w oddziałach przedszkolnych.

      

     90% dzieci z oddziałów przedszkolnych weźmie udział w zajęciach sportowych zorganizowanych na świeżym powietrzu oraz pozna zasady organizowania swojego wolnego czasu

      

     100% dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły aktywny udział w VII Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu”. Impreza odbyła się na miejscowym boisku z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.


      

     90% dzieci oddziału przedszkolnego „0” oraz klas I – III SP weźmie udział w warsztacie ASERTYWNOŚĆ – umiem mówić NIE”

     Zorganizowano spotkania dla uczniów klas I – III oraz oddziału „0”, w których uczestniczyło 95% dzieci.

      

     90% uczniów klasy IV będzie uczestniczyć
     w programie powiatowym  Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE

     W ramach zajęć nauczyciel wychowania fizycznego prowadził z uczennicami pogadanki online, załączał filmy instruktażowe do ćwiczeń, poruszał zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Poruszano zagadnienia z obszaru edukacji konsumenckiej – jak nie marnować żywności, jakie informacje zawiera etykieta produktu spożywczego itp.

     Powiatowy Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE” nie został zrealizowany do końca. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach, jako organizator, przesunęła realizację projektu na korzystniejszy czas.

     Organizacja
     i wdrażanie zajęć pozalekcyjnych
     Szkolnego Koła Sportowego

     30% uczniów klas VI – VIII weźmie udział
     w pozalekcyjnych zajęciach Szkolnego Koła Sportowego

     Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach SKS, do momentu zamknięcia szkół w październiku 2020 r.

     Zajęcia SKS w szkole zostały zawieszone od X 2020r. ze względu na pandemię.

     Organizacja  szkolnego DNIA SPORTU

     80% uczniów weźmie udział w różnych konkurencjach sportowych organizowanych na boisku szkolnym
     w małych grupach.

     Zdrowie to nieoceniona wartość. Dlatego bardzo ważnym elementem profilaktycznym jest  nauka zachowań prozdrowotnych już od najmłodszych lat. W związku z tym, w klasach 1-3 zorganizowany został TYDZIEŃ ZDROWIA. Uczniowie wzięli udział w klasowym dniu sportu, w którym mogli spróbować swoich sił w różnych konkurencjach i ćwiczeniach, samodzielnie przygotowywali zdrowe surówki, sałatki i koktajle, a także wzięli udział w konkursie wiedzy o zdrowiu. Tydzień zdrowia zorganizowany został w ramach programu ,,Szkoła Promująca Zdrowie”  - FILMIK_DZIEN_SPORTU(2).avi

     Zrezygnowano z organizacji szkolnego Dnia Sportu (dla wszystkich klas) ze względu na bezpieczeństwo uczniów. W tym dniu dzieci uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez wychowawców w małych grupach.

     30% rodziców będzie zaangażowanych w organizację Dnia Sportu

     Nie zrealizowano

     Z tego samego powodu nie zaprosiliśmy rodziców do szkoły.

     Wdrożenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa  w szkole i poza nią

     90 % uczniów  klas I-III weźmie udział w zajęciach dotyczących zasad zachowania w przypadku: wychłodzenia, odmrożeń, nagłych zachorowań, użądlenia owadów, pogryzienia przez zwierzęta, w przypadku porażenia prądem

     Zamiast bezpośrednich spotkań ze specjalistami nauczyciele zorganizowali dzieciom pogadanki, filmy, prezentacje, omawiali przykłady i sposoby zachowania. Tematyka była poruszana w klasach I – III oraz w 100% w oddziałach przedszkolnych.

     Nie organizowano bezpośrednich spotkań
     z ratownikiem wodnym, strażakiem ze względna obostrzenia.

      

     90% uczniów klas I – III weźmie udział w teoretycznych zajęciach klasowych kształtujących i doskonalących umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

     Nauczyciele pracowali ze swoimi uczniami w klasach organizując im zajęcia teoretyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem takich zajęć  było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie poznawali techniki skutecznego ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Utrwalali numery alarmowe oraz zasady powiadamiania odpowiednich służb. Zajęcia z tego obszaru prowadzono także na lekcjach przyrody.

     Ze względu na bezpieczeństwo związane z covid-19 w tym roku szkolnym nie udało się zorganizować zajęć praktycznych oraz akcji „Bijemy rekord Ginnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej”we współpracy z OSP w Mrzeżynie.

      

     90% dzieci oddziałów przedszkolnych weźmie udział w zajęciach kształtujących prawidłowe nawyki, umiejętności związane z bezpieczeństwem

     Dla najmłodszych przeprowadzono zajęcia dotyczące:

     •  bezpiecznego poruszania się po przedszkolu,  korzystania z zabawek
       i sprzętu zgodnie z zasadami bhp, zasad bezpiecznej zabawy w sali, bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych,
     • zakazu zabawy zapałkami, gazem, lekami,
     • poznawania numerów alarmowych,
     • udzielania pierwszej pomocy w zakresie dostępnych dla dziecka,
     • postępowania w razie pożaru - alarm próbny, droga ewakuacyjna.

     Ponadto prowadzono zajęcia kształtujące znajomość przez dziecko zagrożeń wynikających z nieprawidłowych relacji społecznych i unikania ich.

     W zajęciach uczestniczyło ok. 98% dzieci.

      

     Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i stowarzyszeniami

      

     • Urząd Miejski w Trzebiatowie,
     • Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
     • Koordynator, Wojewódzkiej Sieci  Szkoły Promującej Zdrowie, KO
      w Szczecinie,
     • Konsultant ds. nauczania biologii i promocji zdrowia, ZCDN
      w Szczecinie,
     • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      w Trzebiatowie,
     • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie,
     • Zespół Szkół Sportowych w Rewalu,
     • Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gryficach,
     • Komenda Powiatowa Policji w Gryficach,
     • Ochotnicza Straż Pożarna w Mrzeżynie,
     • Ratownictwo medyczne: RESCUE TEAM Piotr Worwa Usługi Ratownicze w Mrzeżynie,
     • Iwona Zasada – Klub Zdrowego Stylu Życia w Kołobrzegu,
     • Pielęgniarka środowiskowa w miejscu nauczania i wychowania Beata Szamruchiewicz w Mrzeżynie,
     • Kuratorzy sądowi,
     • Rodzice uczniów SPzOI w Mrzeżynie,
     • Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Trzebiatowie,
     • Współpraca z uczelniami, firmami szkoleniowymi,
     • Wolontariat: UNICEF, PAH, Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie, Fundacja Świat na Tak w Warszawie.

      

      


     Wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

     1. Korzyści z naszych działań:

      Korzyści z podjętych działań w ramach SzPZ są bardzo duże. Widoczne są sukcesy, jak i niedociągnięcia w tym zakresie. Praca szkoły była bardzo trudna ze względu na czas pandemii. Ograniczenia w kontaktach, podejmowaniu wspólnych działań, integracji pokazały, że dużo osiągnęliśmy, mimo trudności.

      

     1. Trudności w realizacji naszych działań:

      Trudności wiązały się głównie z niemożnością bezpośredniego kontaktu z częścią uczniów i ich rodzicami. Pandemia naraziła nas na funkcjonowanie
      w ciągle zmieniających się warunkach. Większość zadań musiała być realizowana drogą elektroniczną. Okres realizacji projektu przypadający na czas ogólnoświatowego kryzysu ujawnił wiele nowych problemów, nad którymi trzeba będzie popracować.

       
     2. Zalecenia/wskazówki do dalszych działań:
       
     • Realizacja problemów priorytetowych -

     w zakresie Standardu II:

     • Wzmacnianie relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów z pracownikami niepedagogicznymi.
     • Praca nad budowaniem właściwych relacji interpersonalnych w klasie oraz dbałość o higienę pracy.

     w zakresie Standardu III:

     • Zwiększenie udziału uczniów w wyborze tematów z obszaru edukacji zdrowotnej.
     • Motywowanie pracowników niepedagogicznych do włączania się w działania SzPZ.

      

     • Realizacja wniosków do dalszych działań:

      

      1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie doboru właściwych produktów odżywczych, zwracanie na sposób odżywiania
       i zdrowy styl życia.
      2. Wyeliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia we wszystkich badanych grupach. Praca nad niekorzystnymi nawykami
       i uzależnieniami uczniów od komputera, smartfona, telefonu, telewizor.
      3. Wzmacnianie współpracy z rodzicami uczniów, poprawa przepływu informacji między szkołą a rodzicami.
      4. Dookreślenie roli samorządu uczniowskiego w pracy na rzecz promocji zdrowia.
      5. Doskonalenie prawidłowych relacji rówieśniczych, zwłaszcza w sytuacji postcovidalnej.
      6. Wdrożenie więcej działań celem niwelowania nadmiernego hałasu podczas przerw.
      7. Wdrożenie więcej działań integrujących grupę pracowników niepedagogicznych.
        
     • Kontynuacja działań SzPZ, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego.

      

      

      

               22.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                         M. Kamińska
     Data:  ………………………..                                                                                                                                                                                   …………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                        Podpis szkolnego koordynatora

                                                                                       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych