• REGULAMIN KONKURSU NA „NAJLEPSZĄ KLASĘ…”

    • REGULAMIN KONKURSU NA „NAJLEPSZĄ KLASĘ…”

            I.          Idea

     Konkurs na „Najlepszą klasę…” ma na celu zachęcenie społeczności szkolnej do czynnego udziału w inicjatywach podejmowanych przez Samorząd Uczniowski. W jego myśl, każda klasa biorąca udział w danym wydarzeniu, zostaje uszeregowana punktowo w rankingu, na podstawie zaangażowania i frekwencji uczniów. Klasa,
     która po ostatnim zaplanowanym wydarzeniu znajduje się na szczycie rankingu uzyskuje tytuł najlepszej klasy danego rocznika oraz nagrodę organizowaną przez Samorząd Uczniowski.

           II.          Zasady udziału i postanowienia

     1.      W konkursie biorą udział wszystkie klasy poziomu I-VIII, podzielone na kategorie:

     a)      klasy I-III,

     b)      klasy IV-VIII.

     2.      W ciągu roku szkolnego, klasy czynnie biorą udział w zaplanowanych przez Samorząd Uczniowski wydarzeniach (np. Dzień Świątecznego Swetra, Dzień Czytelnictwa, konkurs pisania poezji itp.),
     za które nagradzane są punktami. Bilans punktów mierzony jest w rankingu umieszczonym
     w widocznym miejscu tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego (w holu szkoły). Ranking prezentuje 8 najwyższych wyników niezależnie od kategorii (jednak w czytelny sposób informujący, do której kategorii przynależy klasa).

     3.      Informacja o wydarzeniach punktowanych w konkursie wywieszane są na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego:

     a)      z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,

     b)      z kryteriami oceny dla danego wydarzenia (co będzie brane pod uwagę).

     4.      Kryteriami oceny są:

     a)      jakość realizacji wydarzenia, (np. ilość części garderoby w danym kolorze podczas „Kolorowego Kwietnia”)

     b)      frekwencja osób zaangażowanych (obliczana proporcjonalnie jako procent uczniów danej klasy).

     5.      Oceny dokonują przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego oraz powołani przez nich koordynatorzy, zgodnie z zasadami jawności oraz fair play.

     6.      Po zakończonym wydarzeniu, każda klasa zostaje oceniona punktowo w skali progresywnej odpowiadającej ilości klas biorących udział w zabawie (np. 1-10 dla 10 klas).

     a)      Jeżeli z jakiegoś powodu, klasa nie może wziąć udziału w wydarzeniu, otrzymuje ona medianę punktową. Jednocześnie zmianie ulega punktacja przyznawana za dane wydarzenie i polega ona na usunięciu najniższych wartości w liczbie odpowiadającej liczbie nieaktywnych klas (np. przy jednej klasie nieobecnej punktacja 2-10, przy dwóch 3-10 itd.).

     7.      Ranking wywieszony jest na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, a jego aktualizacja odbywa się
     w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia ostatniego wydarzenia.

     8.      Klasa, która po ostatniej aktualizacji rankingu znajdzie się na pierwszym miejscu otrzymuje tytuł „Najlepszej klasy” danego rocznika oraz nagrodę zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski.

     9.      Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 r. w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
     i opiekunami Samorządu Uczniowskiego, oraz jego przedstawicielami. Stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych