• REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

    •  

     Rozdział l

     PRZEPISY OGÓLNE

     Art.1. Uczniowie szkoły tworzą wspólnotę samorządową, zwaną Samorządem Ucz­niowskim (SU).

     Art.2. Cele i zasady działania SU określa Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r., Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy.

     Rozdział II

     ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA 

     SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

     Art.3. Do zakresu działania SU należą wszystkie sprawy uczniowskie nie zastrzeżone dla innych organów.

     Art.4. 1. W szczególności zadania rady SU obejmują sprawy:

     a) opiniowania i zatwierdzania zmian Regulaminu Szkoły,

     b) organizacji życia kulturalnego, sportowego i rozrywkowego szkoły,

     c) czuwania nad przestrzeganiem uprawnień i zobowiązań ucznia,

     d) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej w wybranych jej częściach,

     e) wyboru opiekuna SU,

     f) wyboru Rzecznika Uprawnień i Zobowiązań Ucznia

     g) składania wniosków o nagrody dla uczniów i nauczycieli,

      h) udzielania poręczeń dla uczniów łamiących Regulamin Szkoły,

      i) zapobiegania i rozwiązywania konfliktów między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami.

     j) uczestniczenie w posiedzeniach innych organów szkolnych na ich zaproszenie

     2.W celu wykonania zadań rada SU tworzy jednostki organizacyjne (sekcje) stałe lub doraźne, oraz powołuje opiekunów sekcji spośród nauczycieli którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach powszechnych.

     Rozdział III

     WŁADZE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

     Art.5.1. Uczniowie podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (re­ferendum, wybory) lub za pośrednictwem organów rady SU.

     W drodze referendum rozstrzyga się wszystkie ważne sprawy uczniowskie. Wyłącznie w drodze referendum następuje odwołanie rady SU przed upływem kadencji oraz opiekuna SU i Rzecznika Uprawnień i Zobowiązań Ucznia przed upływem kadencji.

     Art.6.1. Referendum przeprowadza się na wniosek Rady SU lub, co najmniej 1/10 ucz­niów uprawnionych do głosowania.

     2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział, co najmniej 50 % uczniów uprawnionych.

     3. Referendum przeprowadza się w terminie 7 dni od złożenia wniosku do Rady SU.

     Art.7.1. Decyzje organów SU zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu.

     2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego SU.

     Art.8. 1. Zebranie SU zwołuje Przewodniczący Rady w ciągu 7 dni na wniosek Rady SU lub, co najmniej 1/10 uczniów uprawnionych.

     2. Zebranie SU podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków.

     Art.9. Do kompetencji zebrania SU należy:

     a) przedstawianie opinii i wniosków do pracy organów i sekcji,

     b) przyjmowanie sprawozdań z działalności SU,

     c) zatwierdzenie Regulaminu SU.

     d) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.

     Art.10.1. Organem przedstawicielskim SU wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i innych organizacji szkolnych jest zarząd SU.

     2. Kadencja Rady SU trwa 2 rok od dnia wyborów.

     3. W skład Rady SU wchodzi 20 uczniów i 6 nauczycieli (opiekun SU, opiekunowie sekcji) wybranych w wyborach powszechnych.

     Art.11. 1. Przewodniczącym SU zostaje uczeń, który zdobył największą liczbę głosów a opiekunem SU zostaje nauczyciel który również uzyskał największą liczbę głosów w wyborach powszechnych.

     2. Przewodniczący organizuje pracę Rady, prowadzi jej obrady.

     3. Odwołanie Przewodniczącego Rady następuje na wniosek, co najmniej 2/5 regulami­nowego składu Rady, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej po­łowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

     Art.12. 1. Rada SU obraduje na zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, a w przypadkach szczególnych na wniosek 2/3 składu rady SU.

     2. Na wniosek Zarządu lub, co najmniej połowy regulaminowego składu Rady SU Przewodniczący obowiązany jest zwołać zebranie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

     Art.13. 1.Pierwsze zebranie Rady SU odbywa się w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

     2. Członkowie Rady SU składają uroczyste ślubowanie:

     „Ślubuję uroczyście pracować dla dobra szkoły, działać dla zaspokojenia po­trzeb społeczności uczniowskiej, godnie reprezentować swoich wyborców, dbać o honor szkoły.”

     3. Po odczytaniu roty przez Przewodniczącego wywołani kolejno członkowie Rady SU powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję”.

     Art.14. Członek Rady SU jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów.

     Art.15. Do kompetencji Rady SU należy:

     a) opracowanie projektu planu pracy SU,

     b) zatwierdzenie planu pracy SU,

     c) wyrażanie opinii i wniosków dotyczących spraw uczniowskich wobec Dyre­ktora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,

     d) sprawowanie kontroli nad samorządami klasowymi,

     e) wyznaczanie członków Komisji wyborczej.

     Art.16. 1. Organem wykonawczym SU jest Zarząd.

     2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący SU Opiekun SU i opiekunowie sekcji.

     Art.17.1 Rada SU może na wniosek Przewodniczącego lub opiekuna SU dyrektora szkoły wychowawcy klasy odwołać poszczególnych członków Rady SU zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulamino­wego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

     2. W miejsce odwołanego członka Rady zostaje powołany uczeń, który w wyborach powszechnych otrzymał największą liczbę punktów z pozostałych uczniów.

     Art.18. Do zadań Zarządu należy:

     a) opracowanie planu pracy SU,

     b) gospodarowanie finansami SU,

     c) przygotowywanie sprawozdań z działalności Rady SU.

     d) opracowanie projektu regulaminu SU.

     Art.19. 1. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący SU wybierany w wyborach powszech­nych.

     2. Zostaje nim uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów.

     3. Do kompetencji Przewodniczącego SU należy:

     a) kierowanie pracą Zarządu,

     b) reprezentacja interesów SU wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej.

     c) przewodniczenie Zebraniu ogólnemu uczniów,

     d) odpowiadanie na zapytania uczniów,

     e) reprezentowanie SU na zewnątrz.

     Art.20.1. Rada SU wybiera sekretarza i skarbnika na pierwszym zebraniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

     2. Odwołanie sekretarza lub skarbnika przez Radę może nastąpić na wniosek połowy regulaminowego składu Rady, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

     3. Sekretarz i skarbnik biorą udział w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.

     Art.21. Do zadań sekretarza należy prowadzenie dokumentacji  SU oraz tablicy ogłoszeń SU.

     Art.22.1. Nauczyciele wybrani w wyborach powszechnych obejmują przewodniczenie  sekcjom:

     a) sekcja sportowa,

     b) sekcja kulturalno- oświatowa,        

     c) sekcja plastyczna,

     d) sekcja porządkowa,

     e) sekcja klas 1-3 SP,

     f) sekcja radiowęzła szkolnego,

     2. Przewodniczący sekcji tworzą 3-4 osobowe zespoły złożone z uczniów mających predyspozycje do pracy w tych sekcjach.                    '

     3. Rada SU zatwierdza składy sekcji na drugim posiedzeniu zwykłą większością gło­sów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.

     4. Odwołanie przewodniczących i poszczególnych członków sekcji może nastąpić na wniosek Przewodniczącego SU lub co najmniej 1/5 składu Rady zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

     Art.23. 1. Organami opiniodawczymi w stosunku do Rady SU są samorządy klasowe.

     2. Członkowie samorządów klasowych wybierani są w głosowaniu powszechnym, bez­pośrednim, równym, jawnym, spośród wszystkich uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu klasy.

     Rozdział IV

     PRZEPISY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

     Art.24. 1. Organy SU podejmują decyzje, formułują opinie i wnioski.

     2. Decyzje są wiążące dla całej społeczności uczniowskiej.

     Art.25. 1. Przepisy ogłasza się w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń lub w formie ustnej w czasie apelu.

     2. Przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują innego terminu.

     Rozdział V

     FINANSE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

     Art.26. 1. SU dysponuje funduszem uzyskanym w wyniku działalności gospodarczej. 

     2. Dochody uzyskiwane są z organizowanych imprez:           

     a) bilety wstępu na dyskotekę,

     b) sprzedaż kartek okolicznościowych,

     c) loterie fantowe.

     3. SU może uzyskiwać dochody z darowizn oraz zbiórki surowców wtórnych.

     Art.27. 1. Dokumentację finansów prowadzi skarbnik i przedstawia na każde żądanie Rady.

     2. Skarbnik składa Radzie SU sprawozdanie finansowe na koniec każdego semestru.

     Rozdział VI

     OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     Art.28. Dozór pedagogiczny nad SU z ramienia Rady Pedagogicznej sprawuje nauczyciel opiekun SU.

     Art.29.Kandydatem na opiekuna SU i poszczególnych sekcji może być nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze godzin.

     Art.30. Kandydatami na opiekuna SU są wszyscy nauczyciele z grona pedagogicznego, którzy spełniają Art.29.1

     Art.31.1. Do zadań opiekuna SU należy:

     a) czuwanie nad pracą SU,

     b) czuwanie nad prawidłowością gospodarki finansowej SU,

     c) pośredniczenie lub ułatwianie kontaktów między organami SU, a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,

     d) pomoc w organizowaniu wyjazdów.

     2. Opiekun zawiesza decyzje organów SU jeżeli są niezgodne z Regulaminem Szkoły, Statutem lub innymi aktami prawnymi.

     3. Organem odwoławczym od postanowienia opiekuna SU jest Dyrektor.

     Art.32. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

     Rozdział VII

     PRZEPISY  PRZEJŚCIOWE  l  KOŃCOWE

     Art.33. 1. Zatwierdzenia Regulaminu dokonuje Rada SU zwykłą więk­szością głosów w obecności, co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym.

     2. Zmiany Regulaminu może dokonać Rada SU większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 75 % członków na wniosek:

     a) Zarządu SU,

     b) 1/10 ogółu uczniów.

     Art.34. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych