• REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO

    • REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO

                                                                                    I.          Postanowienia ogólne

     1.      Radiowęzeł szkolny (dalej „Radiowęzeł”) prowadzi swoją działalność w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

     2.      Radiowęzeł stanowi sekcję Samorządu Uczniowskiego, a członkowie zespołu radiowęzła podlegają regulaminom i statutom obowiązującym w szkole.

     3.      Cele i zadania radiowęzła wynikają z działań Samorządu Uczniowskiego oraz bieżących potrzeb Szkoły. Radiowęzeł jest ponadto sekcją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz.

     4.      Zasady funkcjonowania radiowęzła określa niniejszy regulamin oraz harmonogram, będące załącznikiem do regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

                                                                          II.          Cele oraz funkcje Radiowęzła

     5.      Radiowęzeł pełni funkcje: edukacyjną, informacyjną i rozrywkową. Funkcje realizowane są poprzez stawiane w nich cele:

     a)      Edukacyjna – kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, punktualności oraz pracowitości wśród uczniów tworzących zespół radiowęzła, a także upowszechnianie wśród uczniów umiejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego;

     b)     Informacyjna – rozumiana jako kanał przekazywania informacji społeczności szkolnej przez dyrektora szkoły, grono pedagogiczne oraz samorząd uczniowski;

     c)      Rozrywkowa – rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów, szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę.

                                              III.          Zespół radiowęzła i zasady wyboru przedstawicieli

     6.      Zespół radiowęzła tworzą uczniowie zainteresowani tą formą działalności i zobowiązujący się z pełnym zaangażowaniem ją podjąć. Zespół liczy sobie w podstawowym składzie 6 osób.

     7.      Samorząd Uczniowski ustala skład Zespołu Radiowęzła na podstawie zgłoszonych kandydatur (nie później niż do 15 października). Skład zespołu musi zostać zatwierdzony, na podstawie opinii wychowawcy danego ucznia, przez koordynatora radiowęzła, opiekunów SU oraz dyrektora (nie później niż do 31 października).

     8.      Skład zespołu ma charakter otwarty i może zostać uzupełniany tą samą drogą, w miarę potrzeb zespołu, na wniosek pisemny Samorządu Uczniowskiego. Wybór nowych, dodatkowych członków zespołu zostaje zatwierdzony w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku.

     9.      Kadencja Zespołu Radiowęzła trwa jeden rok szkolny. Członek zespołu może pełnić funkcję wielokrotnie, jeśli w kolejnych latach również zostanie na nią powołany. O formule powołania decyduje koordynator radiowęzła.

     10.   Obowiązki członka zespołu nie mogą kolidować z podstawowymi obowiązkami ucznia, takimi jak: rzetelna nauka, frekwencja, punktualność rozpoczynania i kończenia lekcji.

     11.   Kandydat do Zespołu Radiowęzła powinien:

     a)      Posiadać wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi sprzętu audio.

     b)     Posiadać szeroko pojęty gust i wiedzę muzyczną.

     c)      Posiadać ocenę z zachowania nie niższą niż poprawna w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie pracy w obsłudze (np. poprzednim roku szkolnym).

     d)     Odznaczać się wysokim poziomem kultury osobistej.

     e)     Przestrzegać postanowień regulaminu szkoły oraz towarzyszących mu dokumentów.

     12.   Zespół Radiowęzła przed przystąpieniem do realizacji swoich zadań zapoznaje się z regulaminem oraz harmonogramem pracy. Do ich przestrzegania zobowiązuje się potwierdzeniem pisemnym.

     13.   Nie dotrzymanie postanowień w/w dokumentów skutkuje dyscyplinarnym zwolnieniem z członkowstwa w Zespole Radiowęzła, obniżoną oceną z zachowania (o stopień, nie niżej niż do nieodpowiedniego), a w przypadku szkód materialnych wynikających z niewłaściwego realizowania zadań, obciążeniem kosztami naprawy rodzica/opiekuna prawnego.

     14.   Z członkowstwa w obsłudze Radiowęzła można zrezygnować w dowolnym momencie, po wniesieniu pisemnej rezygnacji do Samorządu Uczniowskiego lub Opiekuna Radiowęzła.

     15.   W przypadku rezygnacji członka zespołu, Rada Samorządu Uczniowskiego uzupełnia skład zgodnie z pkt 7.

                                                                             IV.          Opieka nad radiowęzłem

     16.   Nad prawidłowym funkcjonowaniem radiowęzła czuwa koordynator radiowęzła przy wsparciu opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

     17.   Do zadań opiekunów w tym zakresie należy:

     a)      Kontrolowanie porządku oraz postanowień regulaminu w pomieszczeniu radiowęzła.

     b)     Monitorowanie ilości osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu radiowęzła.

     c)      Pomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz konfliktów.

     18.   Opiekun radiowęzła powoływany jest przez dyrektora na okres dwóch lat (zgodny z czasem trwania kadencji opiekunów Samorządu Uczniowskiego).

     19.   Opiekun może kontynuować działalność po upływie kadencji (w porozumieniu z dyrekcją). Nową kadencję może przerwać najszybciej po roku, a czas trwania kadencji jego następcy trwa pozostałą część (rok).

     20.   Opiekun radiowęzła może z ważnych powodów ustąpić z pełnienia obowiązków (za zgodą dyrekcji), a jego następca pełni funkcję przez pozostałą część jego kadencji.

     21.   Do obowiązków opiekuna radiowęzła należą:

     a)      Opieka merytoryczna i techniczna nad radiowęzłem: redagowanie audycji, pomoc w doborze repertuaru oraz kwestiach technicznych.

     b)     Zatwierdzanie kandydatów do zespołu radiowęzła.

     c)      Monitorowanie stanu technicznego sprzętu audio używanego przez Zespół Radiowęzła (czy wszystko działa prawidłowo).

     d)     Prowadzenie ewidencji wyposażenia radiowęzła.

     e)     Zgłaszanie zmian do regulaminu radiowęzła.

     f)       Monitorowanie i wprowadzanie zmian do harmonogramu.

     g)      Transport i zabezpieczenie wyposażenia radiowęzła na okres wakacji.

     h)     Opracowanie sprawozdania z pracy radiowęzła, którą przedkłada opiekunom Samorządu Uczniowskiego (a oni dalej Dyrekcji).

     22.   Opiekun radiowęzła przed przystąpieniem do realizacji zadań zapoznaje się z regulaminem oraz harmonogramem pracy radiowęzła. Do pilnowania ich zapisów zobowiązuje się potwierdzeniem pisemnym. Zakłada lub kontynuuje spis w ewidencji poboru klucza do pomieszczenia radiowęzła, które składa w sekretariacie.

     23.   Zespół radiowęzła w obecności opiekuna podłącza niezbędne wyposażenie i potwierdza prawidłowe jego działanie / zgłasza usterki.

     a)      Poprawne działanie wyposażenia zostaje zaprotokołowane.

     b)     Usterki zostają zaprotokołowane i zgłoszone do Dyrekcji Szkoły.

     24.   Opiekun przeprowadza okresowe kontrole wyposażenia wspólnie z Zespołem Radiowęzła nie rzadziej niż:

     a)      Dwa razy w semestrze zimowym (przed rozpoczęciem działalności radiowęzła w danym roku szkolnym oraz w listopadzie/grudniu).

     b)     Dwa razy w semestrze letnim (w marcu/kwietniu oraz na zakończenie pracy radiowęzła w danym roku szkolnym).

                                                                 V.          Funkcjonowanie i obowiązki radiowęzła

     25.   Radiowęzeł prowadzi jedną stałą audycję muzyczną, codziennie w trakcie długiej przerwy tj. 1115-1135.

     26.   Inne audycje tematyczne lub dodatkowe godziny prowadzenia audycji muzycznych członkowie zespołu ustalają z Opiekunem Radiowęzła. Nie dotyczy to ważnych szkolnych komunikatów oraz ogłoszeń, które mogą być emitowane ad hoc.

     27.   Praca w radiowęźle szkolnym ma formę dyżurów, zgodnych z ustalonym harmonogramem.

     28.   W harmonogramie ustala się po jednym członku zespołu na każdy dyżur oraz jedną osobę na zastępstwo.

     29.   Jeśli osoba wyznaczona na dyżur oraz stałe zastępstwo nie mogą się na niego stawić z uzasadnionych przyczyn, wówczas opiekun radiowęzła wyznacza na ten dyżur innego członka zespołu lub przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

     30.   Do obowiązków radiowęzła należy ponadto aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez:

     a)      nagłaśnianie imprez szkolnych,

     b)     zaangażowanie w akcje charytatywne, społeczne, okolicznościowe,

     c)      ścisłą współpracę z Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Klubem Wolontariatu oraz szkolnymi zespołami (np. ds. Profilaktyki, ds. Promocji Szkoły, ds. Promocji Zdrowia)

     31.   Za zgodą opiekuna radiowęzła uczniowie mogą wnosić do pomieszczenia radiowęzła dodatkowe przedmioty, w tym plakaty.

                                                                                         VI.          Bezpieczeństwo

     32.   Klucz do radiowęzła znajduje się w sekretariacie szkoły. Mogą go pobierać jedynie upoważnieni przez dyrektora uczniowie oraz nauczyciele.

     33.   Uczeń upoważniony do odbioru klucza do radiowęzła jest odpowiedzialny za pobrany klucz. Pobiera go przed rozpoczęciem pracy i zdaje po jej zakończeniu, co odnotowuje właściwym wpisem do zeszytu ewidencji.

     34.   W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać jedynie uczniowie tworzący jego zespół oraz, jeśli jest taka potrzeba: Dyrekcja, członkowie Rady Pedagogicznej, pracownicy administracji i obsługi. W przypadku załatwiania spraw związanych z działalnością radiowęzła (np. zlecanie ogłoszeń) w pomieszczeniu może przebywać jeden uczeń spoza zespołu, a o jego obecności należy poinformować opiekuna radiowęzła.

     35.   Jednocześnie w pomieszczeniu radiowęzła może przebywać jedna osoba z zespołu[1] (uczeń, który pobrał klucz). W pomieszczeniu radiowęzła nie wolno odbywać spotkań towarzyskich.

     36.   Uczniowie upoważnieni do przebywania w pomieszczeniu radiowęzła odpowiadają za ład, porządek oraz czystość tego miejsca, a także za powierzony sprzęt. Pomieszczenie jest sprzątane przez członków zespołu na koniec każdego dnia pracy.

     37.   W pomieszczeniu radiowęzła szkolnego należy przestrzegać przepisów BHP.

     38.   Nie wolno zamykać od wewnątrz drzwi do pomieszczenia radiowęzła.

     39.   Nie wolno wypożyczać żadnych przedmiotów będących wyposażeniem radiowęzła bez wiedzy opiekuna radiowęzła oraz pisemnej zgody dyrekcji.

     40.   Wszelkie szkody, usterki muszą zostać zgłoszone bezzwłocznie opiekunowi radiowęzła w dniu ich powstania, wykrycia. Należy również odnotować je w zeszycie ewidencji poboru klucza do rozgłośni.

     41.   Szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu lub nie przestrzegania przepisów BHP pokrywa rodzic ucznia, który je wyrządził.

                                                                                           VII.          Treść audycji

     42.   Treści przekazywane za pośrednictwem radiowęzła nie mogą naruszać godności osobistej słuchaczy, a w szczególności nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły. Nie mogą również promować patologii, ryzykownych zachowań oraz treści nacechowanych seksualnie.

     43.   Słownictwo użyte w eterze powinno być zgodne z zasadami kulturalnego oraz poprawnego użytkowania języka.

     44.   Emitowana muzyka powinna być zróżnicowana i dostosowana do wrażliwości odbiorców oraz okoliczności, w których jest emitowana.

     45.   Radiowęzeł dostosowuje ramówkę do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, świąt państwowych i rocznic, etc.

     46.   Radiowęzeł przerywa swoją działalność na czas zapowiedzianych egzaminów (w tym próbnych), olimpiad, prelekcji itp.

                                                                           VIII.          Postanowienia końcowe

     47.   Regulamin Radiowęzła Szkolnego wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.
     w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i opiekunami Samorządu Uczniowskiego, oraz jego przedstawicielami. Stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

     48.   Regulamin radiowęzła jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji, nowe pomysły są wprowadzane na bieżąco do jego treści i zatwierdzane przez dyrektora nie rzadziej niż raz w roku (do 31 października).

     49.   Zmiana treści poprzez dostosowanie zapisu istniejących punktów do warunków szkolnych, bez zmiany ich znaczenia może zostać dokonana ad hoc, bez udziału dyrektora.

     50.   Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz. 904, Dz. U. z 2002 r. nr 197 poz. 1662) oraz jej nowelizacją (Dz. U. z 2004 r. nr 91, poz. 869) instytucje oświatowe, w tym szkoły, mogą bez zgody twórców, artystów, wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia, korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych w celach dydaktycznych.


      

     [1] W szczególnych przypadkach, w okresie rozpoczęcia pracy radiowęzła w danym roku szkolnym, w pomieszczeniu może przebywać dwóch uczniów z zespołu radiowęzła – „mistrz i uczeń”. W okresie tym, uczeń starszy stażem ma za zadanie przyuczyć nowego członka zespołu co do obsługi sprzętu oraz właściwego zachowania w pomieszczeniu radiowęzła.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych